Αποτελεσματικές παρεμβάσεις κατά της παχυσαρκίας για παιδιά προσχολικής ηλικίας: σύγχρονες τάσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑποτελεσματικές παρεμβάσεις κατά της παχυσαρκίας για παιδιά προσχολικής ηλικίας: σύγχρονες τάσεις (EL)
Effective interventions against obesity for early childhood: current trends (EN)

Μπρουσκέλη, Βασιλική

Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες απειλές για τη σωματική και ψυχοκοινωνική υγεία του παιδιού, με αποτέλεσμα να αναζητούνται αποτελεσματικές μέθοδοι και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με στόχο της πρόληψη και τη διακοπή της αυξητικής τάσης του φαινομένου. Η προσχολική ηλικία θεωρείται μία ιδιαίτερη αναπτυξιακή φάση, όπου το παιδί με ευκολία μαθαίνει, αξιολογεί και εφαρμόζει πρακτικές που είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει και στη μετέπειτα ζωή του. Στη συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζονται και αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των πλέον σύγχρονων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων για την παχυσαρκία ανά τον κόσμο που έχουν δοκιμασθεί και εκτιμηθεί για την αποτελεσματικότητά τους σε παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Η ανασκόπηση συμπεριέλαβε επτά έρευνες-παρεμβάσεις, εκ των οποίων οι πέντε προέρχονται από την Αμερική, μία από τη Γερμανία και μία από την Αυστραλία. Οι παρεμβάσεις διέφεραν σημαντικά σε διάρκεια εφαρμογής, αριθμό συμμετεχόντων, αλλά και στον τρόπο που αξιολογήθηκε στη συνέχεια η αποτελεσματικότητά τους. Σε όλες τις προτάσεις δράσης τονίζονταν η σημασία της εμπλοκής του ευρύτερου πλαισίου του παιδιού, κυρίως της οικογένειας και του σχολικού πλαισίου. Η μελλοντική έρευνα είναι ανάγκη να διασαφηνίσει, μεταξύ άλλων, το ρόλο των παραγόντων που προαναφέρθηκαν και διέφεραν σημαντικά στις παρεμβάσεις που μελετήθηκαν αλλά και το ρόλο χαρακτηριστικών όπως η κουλτούρα και η ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται μία πρόταση πρόληψης. Τα μελλοντικά προγράμματα είναι σημαντικό να σχεδιάζονται ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε ηλικιακής και πολιτισμικής ομάδας και οι στόχοι τους να μην περιορίζονται σε ατομικές αλλαγές. (EL)
Nowadays, childhood obesity is one of the most serious threats for the child’s physical and psychosocial health, and, as a result, researchers seek for effective interventions, in an effort to prevent and decrease the increasing trends of this phenomenon. Preschool age is a special developmental phase during which the child learns easily, assesses and applies practices possibly followed in future life. In this paper we present and analyze the most important aspects of the newly presented effective interventions worldwide, that have been applied and positively evaluated in a number of preschool children. Seven such interventions are included. Five of them were applied and evaluated in the USA, one of them in Germany and one in Australia. These interventions differed in duration, number of subjects included, and method of effectiveness evaluation. In all of their suggestions, researchers underlined the priority of the involvement of the child’s social context, with most important of all children’s family and school. Future’s research priority is, among others, to clarify the role of the aforementioned factors that varied in these interventions. It is essential that future programs are planned according to the specific age and culture of the child they address and to aim to more domains than simply personal change. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

προσχολική ηλικία (EL)
παρέμβαση (EL)
παιδί (EL)
παχυσαρκία (EL)
early childhood (EN)
intervention (EN)
obesity (EN)
child (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2014-06-09


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 2 (2014); 167-182 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 2 (2014); 167-182 (EN)

Copyright (c) 2016 Βασιλική Μπρουσκέλη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.