Το Λογικό μοντέλο (Logic Model): μια μεθοδολογία διαμόρφωσης και αξιολόγησης προγραμμάτων με πολλές δυνατότητες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο Λογικό μοντέλο (Logic Model): μια μεθοδολογία διαμόρφωσης και αξιολόγησης προγραμμάτων με πολλές δυνατότητες (EL)
The Logic Model: a modeling methodology and programme assessment with many possibilities (EN)

Φρούντα, Μαρία

Η εργασία αυτή απορρέει από τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής μου και αφορούσε τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται σε προγράμματα Αγωγής Υγείας και Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στο ελληνικό σχολείο. Ένα από τα βασικά ευρήματα αφορά την ανεπαρκή ή ανύπαρκτη εκπαίδευση/επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων (projects) εν γένει. Το αποτέλεσμα είναι τα προγράμματα να υλοποιούνται κατά τρόπο αυτοσχεδιαστικό ή τυχαίο και σε κάθε περίπτωση με μικρή αποτελεσματικότητα. Ως απόρροια του προηγούμενου ευρήματος, στο παρόν κείμενο στοχεύουμε να παρουσιάσουμε και να αναλύσουμε ένα εργαλείο σχεδίασης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το «λογικό μοντέλο», το οποίο θα μπορούσε να συνεισφέρει στη βελτίωση της προηγούμενης ανεπάρκειας. Το λογικό μοντέλο είναι διεθνώς καταξιωμένο, με σημαντική χρήση που θα μπορούσε να βοηθήσει τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς στον καλύτερο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων που υλοποιούν στο πλαίσιο της σχολικής τους μονάδας. (EL)
 This paper results from the findings of the research conducted during my PhD. The dissertation had as issue the teachers who are involved in Health Education and/or Sexual Education projects in Greek Schools. One of the key results relates to inadequate or non-existent education / training of teachers in the planning and implementation of projects in general. The finding is that the programs are implemented in an improvised manner or random and in any case with a low efficiency. As a result of previous findings, in this text we aim to present and analyze a design tool and implementation of educational programs, the "logic model", which could contribute to improving of the previous failure. This is a model internationally recognized and  highly used that could help active teachers to better programming, implementing and evaluating  projects within their school unit. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Προγράμματα (EL)
Σχεδιασμός και Αξιολόγηση (EL)
Λογικό μοντέλο (EL)
Εκπαιδευτικοί (EL)
Planning and Evaluation (EN)
Projects (EN)
Teachers/Educators (EN)
Logic model (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2014-06-09


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 2 (2014); 183-204 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 2 (2014); 183-204 (EN)

Copyright (c) 2016 Μαρία Φρούντα (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.