Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά (EL)
Rating Engino KiCAD software for three-dimensional design by children (EN)

Σίσαμος, Κώστας
Δημητρίου, Δημήτρης

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου ενός νέου εκπαιδευτικού λογισμικού τρισδιάστατης σχεδίασης πάνω σε υπολογιστή για τη δημιουργία ψηφιακών μοντέλων. Το λογισμικό, με την ονομασία Engino KidCAD, συμπληρώνει ένα βασικό κενό του μαθήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας στην Κύπρο που αφορά στον τρόπο σχεδίασης κατασκευαστικών ιδεών από τους μαθητές. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Κύπρου προτείνει τη χρήση σχεδιαστικών συστημάτων τύπου CAD στην τάξη, εντούτοις τέτοια λογισμικά δεν υπάρχουν διαθέσιμα στην εκπαίδευση. Μέσα από την έρευνα καταγράφηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις και αντιδράσεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών για το λογισμικό, ενώ αναδείχθηκε η μεγάλη εκπαιδευτική του αξία, τόσο στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, όσο και στην ενίσχυση του σχεδιασμού με μοντέρνες μεθόδους. (EL)
A new educational software for creating digital three-dimensional models was tried out by elementary and secondary school students. This article presents the results of the pilot program. The software, by the name Engino KidCAD, fills a gap of the Design and Technology subject concerning the way that students’ design their building ideas. The Cypriot curriculum suggests the use of CAD design systems within the classroom, but there is no such software available for students. The research provides some interesting views and reactions from educators and students, while it brings up its great educational value, as far as the development of new skills is concerned and the upgrade of the design process with modern methods. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αξιολόγηση (EL)
τρισδιάστατη σχεδίαση (EL)
Σχεδιασμός & Τεχνολογία (EL)
απόψεις εκπαιδευτικών (EL)
εκπαιδευτικό λογισμικό (EL)
μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου (EL)
evaluation (EN)
educational software (EN)
elementary and secondary school students (EN)
3D design (EN)
Design & Technology (EN)
views of educators (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2015-03-09


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Τόμ. 3 (2015); 2-19 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol. 3 (2015); 2-19 (EN)

Copyright (c) 2016 Δημήτρης Δημητρίου, Κώστας Σίσαμος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.