Αποτύπωση των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την προστασία της πολιτισμικής ετερότητας στον χώρο της Α'βάθμιας κ Β'βάθμιας Εκπαίδευσης. Μια ποιοτική μελέτη θεματικής ανάλυσης των ετήσιων εκθέσεων του Υπουργείου Παιδείας προς την Εθ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑποτύπωση των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την προστασία της πολιτισμικής ετερότητας στον χώρο της Α'βάθμιας κ Β'βάθμιας Εκπαίδευσης. Μια ποιοτική μελέτη θεματικής ανάλυσης των ετήσιων εκθέσεων του Υπουργείου Παιδείας προς την Εθ (EL)
Mapping of actions of the Ministry of Education regarding the protection of cultural diversity in the field of Primary and Secondary Education. A qualitative study thematic analysis of the annual reports of the Ministry of Education for the National Commi (EN)

Καρανικόλα, Ζωή
Πίτσου, Χαρίκλεια

Η πολιτισμική ετερότητα αποτελεί ένα πρόβλημα που απασχολεί τα τελευταία χρόνια την ελληνική πολιτεία. Η περίοδος 1996-2011 χαρακτηρίζεται από έναν σημαντικό αριθμό νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων αναφορικά με την επίσημη προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας να διαχειριστεί την πολιτισμική ετερότητα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών, βασικοί στόχοι της οποίας είναι από τη μια η ενεργός ένταξή τους και από την άλλη η μείωση της σχολικής διαρροής.Πιο συγκεκριμένα, το παρόν άρθρο παρουσιάζει μια ποιοτική ανάλυση των ετήσιων εκθέσεων του Υπουργείου Παιδείας προς την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) από το 2002-2011, προκειμένου να αποτυπωθούν οι δράσεις του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την προστασία της πολιτισμικής ετερότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάλυση περιορίζεται στο περιεχόμενο των εκθέσεων του Υπουργείου Παιδείας κι όχι στο αν εφαρμόστηκαν και πώς στο πεδίο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Τα αποτελέσματα της ερευνητικής αυτής προσπάθειας έδειξαν ότι η διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας έγκειται στην ύπαρξη ενός νομοθετικού πλαισίου που καθορίζει την ίδρυση και λειτουργία Διαπολιτισμικών Σχολείων, Τάξεων Υποδοχής, Φροντιστηριακών Τμημάτων, Τάξεων Υποδοχής Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας και Ξένων Σχολείων, στην εφαρμογή ποικίλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στη συγγραφή Αναλυτικών Προγραμμάτων και Σχολικών Εγχειριδίων. (EL)
Cultural diversity is an issue of concern in recent years for the Greek state. The period 1996-2011 is characterized by a considerable number of laws, presidential decrees, circulars and decrees regarding the official Greek state's effort to manage cultural diversity in Primary and Secondary Education. Particular emphasis is placed on education of foreign students, the main objectives of which is on the one hand their active integration and on the other hand the reduction of dropouts. More specifically, this article presents a qualitative analysis of the annual reports of the Ministry of Education for the National Commission for Human Rights (NCHR) from 2002 to 2011, in order to properly reflect the actions of the Ministry of Education on the protection of cultural diversity. It is worth noting that the analysis is limited to the content of the reports of the Ministry of Education and not on whether they were implemented or not and how in the field of Primary and Secondary Education. The results of this research effort showed that the management of cultural diversity regards the existence of a legal framework setting the foundation and operation of Intercultural Schools, Reception Classes, tutorials, Reception Classes Educational Priority Zones, Amplifier tutorials Educational Priority Zones and Foreign Schools, the implementation of various training programs and the writing of curriculums and textbooks. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. (EL)
εκπαίδευση αλλοδαπών μαθητών (EL)
πολιτισμική ετερότητα (EL)
νομοθεσία Υπουργείου Παιδείας (EL)
εκθέσεις Υπουργείου Παιδείας (EL)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2015-11-12


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 4 (2015); 128-151 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 4 (2015); 128-151 (EN)

Copyright (c) 2016 Ζωή Καρανικόλα, Χαρίκλεια Πίτσου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.