Οι γονείς πηγή πληροφοριών για την επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών τους: μελέτη συγχρονικής εγκυρότητας του Τεστ Επικοινωνιακής ως Ανάπτυξης (ΤΕΑ)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι γονείς πηγή πληροφοριών για την επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών τους: μελέτη συγχρονικής εγκυρότητας του Τεστ Επικοινωνιακής ως Ανάπτυξης (ΤΕΑ) (EL)
Parents as informants of their children’s communication and language skills: concurrent validity study of the Communication Development Report (CDR). (EN)

Νικολαΐδου, Κυριακή
Καρούσου, Αλεξάνδρα

Η πρώιμη εκτίμηση της επικοινωνιακής και γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών αποτελεί σημαντική ανάγκη τόσο της εκπαιδευτικής όσο και της κλινικής πρακτικής. Τα ψυχομετρικά ερωτηματολόγια γονέων έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως μία αξιόπιστη πηγή πληροφοριών σχετικά με τις επικοινωνιακές δεξιότητες των πολύ μικρών παιδιών. Στόχος της μελέτης που παρουσιάζεται είναι o έλεγχος της συγχρονικής εγκυρότητας του Τεστ Επικοινωνιακής Ανάπτυξης (ΤΕΑ, Καρούσου & Πετρογιάννης, υπό έκδοση), ενός ερωτηματολογίου γονέων το οποίο αναπτύχθηκε και σταθμίστηκε στη χώρα μας για την εκτίμηση της επικοινωνίας παιδιών 7 μηνών έως 30 μηνών. Για τις ανάγκες της μελέτης, 54 παιδιά βιντεοσκοπήθηκαν σύμφωνα με ένα πρωτόκολλο παρατήρησης που αναπτύχθηκε ειδικά για τους σκοπούς της έρευνας. Την ίδια ημέρα οι γονείς τους συμπλήρωσαν το ΤΕΑ. Παρουσιάζονται οι δείκτες συσχέτισης των δύο ανεξάρτητων αξιολογήσεων, οι οποίοι κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα για όλες τις διαστάσεις επικοινωνιακής ανάπτυξης που εκτιμά το ΤΕΑ (προλεκτική επικοινωνία, γλωσσική κατανόηση, εκφραστικό λεξιλόγιο, μορφολογία και σύνταξη). Επιπροσθέτως, διερευνάται η επίδραση του μορφωτικού επιπέδου των γονέων και της ηλικίας των παιδιών στις συσχετίσεις αυτές. Συνολικά, τα αποτελέσματα στηρίζουν την εγκυρότητα του ψυχομετρικού αυτού εργαλείου και την ικανότητα των γονέων να παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις πρώιμες επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών τους, ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους επίπεδο.   (EL)
Young children’s communication and language screening constitutes an important need of the educational, as well as clinical practice. Psychometric instruments based on structured parental reports are considered as valid sources of information regarding infants’ and toddlers’ communication skills. This study aims at exploring the concurrent validity of the Communication Development Report (CDR, Karousou & Petrogiannis, in press) a new parental report instrument developed and standardized in Greece for the early screening of children aged 7 to 30 months. Fifty four children were video-recorded based on an observational protocol developed for the needs of this study. On the same day their parents filled in the CDR. The correlations between these two independent measures (CDR vs. observational) for all dimensions of communication development assessed (preverbal communication –vocal and non-vocal–, language comprehension, productive vocabulary, morphology and syntax) are found to be highly significant in all cases. Additionally, the impact of maternal education and children’s age on these correlations is explored. Overall, results provide robust support for the validity of the CDR and for parent’s ability to provide reliable information regarding their children’s communication and language skills, independently of their educational background and their children’s age. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη (EL)
πρώιμη εκτίμηση (EL)
συγχρονική εγκυρότητα (EL)
σύνταξη (EL)
λεξιλόγιο (EL)
ερωτηματολόγιο γονέων (EL)
μορφολογία (EL)
βρεφική και νηπιακή ηλικία (EL)
ελληνική γλώσσα (EL)
προλεκτική επικοινωνία (EL)
Communication and language development (EN)
preverbal communication (EN)
vocabulary (EN)
concurrent validity (EN)
morphology (EN)
Greek language (EN)
infants and toddlers (EN)
syntax (EN)
early screening (EN)
parental report (EN)

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (EL)
Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Democritus University of Thrace (EN)

Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2015-11-12


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 4 (2015); 152-177 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 4 (2015); 152-177 (EN)

Copyright (c) 2016 Αλεξάνδρα Καρούσου, Κυριακή Νικολαΐδου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.