Σενάριο-κλειδί και αντι-σενάριο «Προσπάθεια» και «ευκολία» στο λόγο φοιτητών και φοιτητριών για την αντιγραφή στις εξετάσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣενάριο-κλειδί και αντι-σενάριο «Προσπάθεια» και «ευκολία» στο λόγο φοιτητών και φοιτητριών για την αντιγραφή στις εξετάσεις (EL)
Key scenario and anti-scenario: ‘Effort’ and ‘ease’ in students’ discourse about cheating at exams (EN)

Benincasa, Luciana

Η παρούσα εργασία ανήκει στην περιορισμένη, ακόμα, παράδοση ποιοτικής έρευνας για την αντιγραφή στο πανεπιστήμιο. Στόχος είναι να αναδειχθούν η παρουσία και η χρήση των εννοιών «κόπος» και «προσπάθεια» στο λόγο φοιτητών και φοιτητριών για την αντιγραφή στις εξετάσεις. Τα δεδομένα αποτελούνται από 17 ημι-δομημένες συνεντεύξεις με φοιτητές και φοιτήτριες από ένα ελληνικό επαρχιακό πανεπιστήμιο. Υιοθετείται μια κοινωνική-κονστρουξιονιστική προσέγγιση, που θεωρεί την ομιλία μορφή κοινωνικής δράσης. Στην ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων υιοθετείται μία πολιτισμική προσέγγιση βασισμένη στη συμβολική ανθρωπολογία και, ειδικότερα, στην έννοια «σενάριο-κλειδί» όπως την έχει επεξεργαστεί η Sherry Ortner. Κεντρικά σύμβολα σε μία κοινωνία, τα «σενάρια-κλειδιά συμπυκνώνουν πολιτισμικά σημαντικούς στόχους και υπαγορεύουν τις (πολιτισμικά αποδεκτές) στρατηγικές για την επίτευξή τους. Τα ευρήματα δείχνουν ότι στο λόγο των ερωτώμενων κυριαρχούν (α) ένα σενάριο που εξαίρει το στόχο της απόκτησης πτυχίου με προσωπική μελέτη και εργασία και (β) ένα «σενάριο της ευκολίας» με το οποίο δικαιολογείται η επίτευξη του ίδιου στόχου μέσα από την αντιγραφή στις εξετάσεις. Τα δυο σενάρια συνεχώς συναντιούνται στο λόγο ενός και του ίδιου ατόμου, με τρόπο που από τη σκοπιά της τυπικής λογικής θα θεωρούσαμε αντιφατικό. Στη βάση της εξέτασης και της σύγκρισης αποσπασμάτων από τις συνεντεύξεις, ακολουθούν συμπεράσματα για το πώς οι κοινωνικοί δρώντες αξιοποιούν αντιφατικά μεταξύ τους τεμάχια πολιτισμικής γνώσης. (EL)
The present study belongs to the small, though growing, qualitative tradition of research about undergraduate cheating. It maps the discourse of “toil” and “effort” in Greek students’ account of cheating at the examinations. Data derives from 17 semi-structured interviews with male and female students from a university in a small Greek town. The study adopts a social-constructionist approach, which views speech as a form of social activity. Data analysis and interpretation are carried out from a cultural perspective, based in symbolic anthropology and in particular in Sherry Ortner’s notion of “key scenario”. Among the most central symbols in a culture, “key-scenarios” condense culturally important goals and suggest the (culturally legitimate) strategies for their achievement. The students’ discourse features two main “scenarios”. One of them extols the value of achieving a degree through study and personal effort. The other scenario views graduation as a goal that may reasonably be achieved by cheating, in an effortless way. The two scenarios intertwine, both in the body of data as a whole and in the speech of one and the same participant, in a way that can be defined as contradictory from the point of view of formal logic. After analyzing and comparing selected extracts from the data, conclusions are drawn about the way social actors use apparently contradictory bits of cultural knowledge. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

σενάρια-κλειδιά (EL)
Αντιγραφή στις εξετάσεις (EL)
τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα (EL)
προσπάθεια και ευκολία (EL)
πολιτισμικά θέματα (EL)
Cheating at the examinations (EN)
key-scenarios (EN)
effort vs. effortless degree (EN)
higher education in Greece (EN)
cultural themes (EN)

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (EL)
Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Democritus University of Thrace (EN)

Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2015-11-12


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 4 (2015); 224-245 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 4 (2015); 224-245 (EN)

Copyright (c) 2016 Luciana Benincasa (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.