Εφαρμογή του Lesson Study με φοιτητές. Συνεργασία, αναστοχασμός και ανατροφοδότηση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Εφαρμογή του Lesson Study με φοιτητές. Συνεργασία, αναστοχασμός και ανατροφοδότηση (EL)
Application of Lesson Study with students. Collaboration, reflection and feedback (EN)

Μουμουλίδου, Μαρία
Ρεκαλίδου, Γαλήνη
Καραδημητρίου, Κωνσταντίνος

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο βίωσαν οι τεταρτοετείς φοιτητές του ΤΕΕΠΗ-ΔΠΘ την υλοποίηση του μοντέλου Lesson Study στο Πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Κατάρτισης, μέσα από τις απαντήσεις τους σε δομημένο ερωτηματολόγιο και τις εκθέσεις των εποπτών τους, στηριζόμενη σε σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα για τη σημαντικότητα των συνεργατικών, αναστοχαστικών και ανατροφοδοτικών στρατηγικών αναφορικά για την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών. (EL)
In this paper, we describe a study carried out to highlight students` experiences of the implementation of Lesson Study method in the 4th year of their studies in the frame of the Practicum Program in the Department of Education Sciences in Early Childhood of the Democritus University of Thrace (Greece). We examined their responses to a structured questionnaire and the reports of their supervisors, in the light of contemporary research about the importance of collaboration, reflection and feedback strategies in the training of pre - service teachers. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ανατροφοδότηση (EL)
εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών (EL)
Lesson Study (EL)
συνεργασία (EL)
αναστοχασμός (EL)
pre service teacher education (EN)
reflexion (EN)
collaboration (EN)
Lesson Study (EN)
feed back (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2014-05-05


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Τόμ. 1 Αρ. 2 (2014); 5-28 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol. 1 No. 2 (2014); 5-28 (EN)

Copyright (c) 2016 Γαλήνη Ρεκαλίδου, Κωνσταντίνος Καραδημητρίου, Μαρία Μουμουλίδου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.