Οι ατομικές συνεντεύξεις ως μέσο γνωριμίας με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας: Εμπειρίες αρχάριων φοιτητών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι ατομικές συνεντεύξεις ως μέσο γνωριμίας με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας: Εμπειρίες αρχάριων φοιτητών (EL)
Individual interviews as a means of acquaintance with preschool-age children: Experiences novice students (EN)

Παπανδρέου, Μαρία
Ιππέκη, Βίκυ
Γρηγοριάδης, Αθανάσιος
Μπιρμπίλη, Μαρία

     Ανάμεσα στις βασικές ικανότητες που πρέπει να αναπτύξουν κατά την αρχική εκπαίδευσή τους οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, είναι η ικανότητα αναγνώρισης και κατανόησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παιδιών μιας τάξης και η ικανότητα επικοινωνίας μαζί τους. Με στόχο την ανάπτυξη των παραπάνω ικανοτήτων μια από τις πιο συνηθισμένες στρατηγικές στις οποίες καλούνται να εξασκηθούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, είναι οι ατομικές συνεντεύξεις με παιδιά.     Κατά τη διάρκεια της Α’ φάσης του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιήθηκαν οι ατομικές συνεντεύξεις εκπαιδευτικών-παιδιών ως ένα εργαλείο που μπορεί να δώσει στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τεχνικές διατύπωσης ερωτήσεων και επικοινωνίας με μικρά παιδιά και να προσεγγίσουν τον τρόπο σκέψης αυτής της ηλικίας.     Μετά τη συνέντευξη με ένα παιδί της δικής τους επιλογής, οι φοιτήτριες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούσαν το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ατομικών συνεντεύξεων με στόχο τη διερεύνηση των απόψεών τους για το συγκεκριμένο εργαλείο ως «μέσο γνωριμίας» με τα παιδιά. Η ανάλυση των απαντήσεων 114 φοιτητριών δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τις αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και τη χρησιμότητα, ή μη της ατομικής συνέντευξης ως διδακτικό εργαλείο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συνέντευξη με τα παιδιά μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική στρατηγική κατά την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, για την ευαισθητοποίηση και τη γνωριμία τους με τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. (EL)
Among the basic skills future teachers have to develop during initial training are the ability to recognize and understand the unique characteristics of students and the ability to communicate with them. Developing such skills requires prospective teachers to practice in one of the most common teaching strategies, namely individual interviews with children.                During the 1st phase of Students' Practicum at the School of Early Childhood Education, at Aristotle University of Thessaloniki, individual interviews were used as an tool that can help prospective teachers familiarize themselves with question formulating techniques for young children and better understand the way this age group thinks. After the interview with a child of their choice, students were asked to answer a number of questions regarding the planning and the implementation of the individual interviews. These questions aimed at examining students’ perceptions of the specific strategy as a means for getting to know children and interacting with them. Answers from 114 students give useful information about students’ perceptions regarding the characteristics and abilities of preschoolers' and the usefulness of the individual interview as a teaching tool. Overall, results showed that interviews with young children can be an effective strategy for familiarizing with and sensitizing pre-service teachers to this age group. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

συνέντευξη εκπαιδευτικού-μαθητή (EL)
προσχολική ηλικία (EL)
πρακτική άσκηση (EL)
Αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών (EL)
student practicum teacher-student interview (EN)
Teacher education (EN)
early childhood education (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2014-05-05


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 1, No 2 (2014); 29-50 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 1, No 2 (2014); 29-50 (EN)

Copyright (c) 2016 Μαρία Μπιρμπίλη, Μαρία Παπανδρέου, Αθανάσιος Γρηγοριάδης, Βίκυ Ιππέκη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.