Η επαγγελματική ανάπτυξη και ικανοποίηση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών από την ενασχόλησή τους με την πρακτική άσκηση των φοιτητών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Η επαγγελματική ανάπτυξη και ικανοποίηση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών από την ενασχόλησή τους με την πρακτική άσκηση των φοιτητών (EL)
Professional development and satisfaction of detatched teachers withtheir involvement in the students' school practice (EN)

Τσολακίδης, Ιωάννης
Μπότσογλου, Καφένια
Μπεαζίδου, Ελευθερία

Οι πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών των παιδαγωγικών τμημάτων  είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την  εμπλοκή και υποστήριξη των αποσπασμένων εκπαιδευτικών. Η παρουσία τους αποτελεί έναν συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο πανεπιστήμιο και στο σχολείο και είναι εκείνοι που με την καθημερινή τους επαφή  με τους φοιτητές, τους βοηθούν να διερευνήσουν και να χτίσουν σταδιακά το ατομικό διδακτικό τους προφίλ. Επιπρόσθετα, η εμπειρία τους μέσα στην τάξη, αλλά και τα αυξημένα προσόντα που συνήθως έχουν (μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορικοί τίτλοι) τους καθιστούν πολύτιμους συνεργάτες των μελών ΔΕΠ ενός τμήματος.Όμως, ποια είναι τα κίνητρα που κάνουν ένα εκπαιδευτικό  να επιλέγει να αφήσει την σχολική τάξη και να αποσπαστεί σε κάποιο παιδαγωγικό τμήμα; Ποιες είναι οι προσδοκίες του  κατά  την περίοδο της απόσπασής του στο  Πανεπιστήμιο; Πως αξιολογεί αυτήν την εμπειρία και τι ρόλο μπορεί να παίξει στην επαγγελματική του ανάπτυξη; Πως πιστεύει ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί καλύτερα;Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα  που επιχειρούμε να απαντήσουμε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας. Πρόκειται για μία μελέτη περίπτωσης, αφού το δείγμα αποτελείται από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  Για τη διεξαγωγή της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο  του οποίου τα αποτελέσματα τα επεξεργαστήκαμε με το στατιστικό πακέτο, SPSS 20.Τα αποτελέσματα της έρευνας φωτίζουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες οπτικές από την πλευρά των αποσπασμένων εκπαιδευτικών  σχετικά με την καλύτερη αξιοποίηση τους , αλλά και τις δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης και ικανοποίησης που οι ίδιοι μπορούν να έχουν. (EL)
Student’s teaching practice in Pedagogical Departments are tight connected with the implication and support of the in service teachers, who for a period of time serve in university as mentors to students. Their presence is a connecting link between university and school and they are the ones who, through their daily interaction with students, assist them to explore and gradually build their own personal teaching profile. Furthermore, their experience in class as well as their increased qualifications (Master, PhD) turns them into valuable colleagues of the academic stuff.   However, what are the motives that force a teacher to leave  school class and join to a pedagogical department? What are his/her expectations during the period he or she is attached to the university? How does he or she evaluates this experience and which role might play to his/her professional development? How does he or she believe that could be exploited in a better way?These are some of the questions we try to answer on this specific research. It is a case study, as the sample consists of teachers that are attached to the pedagogical departments of the University of Thessaly. For the implementation of the research a questionnaire was used that its results were processed according to the statistic packet SPSS 20.The results of the research shed some light in particularly interesting views from the side of the attached teachers regarding their best exploitation as well as the potential professional development they may have. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

επαγγελματική ικανοποίηση (EL)
Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί (EL)
πρακτική άσκηση (EL)
επαγγελματική ανάπτυξη (EL)
Student’s school practice (EN)
professional development (EN)
Teachers as mentors to students (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2014-05-05


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Τόμ. 1 Αρ. 2 (2014); 51-64 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol. 1 No. 2 (2014); 51-64 (EN)

Copyright (c) 2016 Καφένια Μπότσογλου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.