Ο ρόλος των πρακτικών ασκήσεων στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για το «Νέο Σχολείο»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Ο ρόλος των πρακτικών ασκήσεων στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για το «Νέο Σχολείο» (EL)
The role of practical exercises in developing appropriate conditions for the "New School" (EN)

Χρυσαφίδης, Κώστας

Η εποχή μας, εποχή των συχνών ανατροπών, διαμορφώνει νέες συνθήκες που αναδιοργανώνουν την κοινωνική ζωή προβάλλοντας νέες απαιτήσεις και προτεραιότητες. Μοιραία αυτές οι καταστάσεις επηρεάζουν τη σχολική ζωή και αναθεωρούν τις απόψεις που αναφέρονται στην αποστολή και στο ρόλο του σχολείου. Το «Νέο Σχολείο» δίνει έμφαση στη δημιουργικότητα του μαθητή και στην καλλιέργεια της συντροφικότητας. Αυτό σημαίνει ότι η διδακτική παρέμβαση χαρακτηρίζεται από την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία και πρέπει να προσφέρονται μορφές δράσης που απαιτούν την καλλιέργεια ενός ομαδικού πνεύματος. Ταυτόχρονα αναβαθμίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, προβάλλοντας το μοντέλο του εκπαιδευτικού ερευνητή. Οι απόψεις σχετικά με τη μαθησιακή διαδικασία παραπέμπουν στη σχέση θεωρίας και πράξης και οι απαντήσεις δίνονται με βάση ποικίλα επιστημολογικά δεδομένα. Οι Πρακτικές Ασκήσεις στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων, έχοντας υπόψη το ζητούμενο του «Νέου Σχολείου» σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, μπορούν να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να βοηθήσουν τον μέλλοντα εκπαιδευτικό να ανταποκριθεί στο έργο του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής μας. (EL)
The role of Internship Programmes in forming appropriate conditions for the 'New School'. In these times of frequent reversals, we find new conditions working to restructure the social fabric, exerting new demands and shifting priorities for all. Naturally, these shifting conditions have had an impact on the role, and experience, of the school system. The role of the school system requires analysis and re-evaluation. The 'New School' concept places a higher emphasis on creativity and cultivation of companionship among students. This emphasis is reflected not only in the culture of the institution, but also in the classroom, with active contribution and development of 'team spirit' key to the learning process. This change exerted on the students must also be matched with a raising of educational standards on behalf of the faculty, with the role of 'teacher' being raised to that of an 'educational researcher'. Opinions posited in relation to the learning process will refer to the relationship between theory and practice, and answers will be based on various epistemological facts. Internship Programmes in Education faculties, taking into account the requirements of the 'New School' system, can be designed and executed in such a way as to support new teachers in attaining these higher standards of educational demands.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Δυναμική της Ομάδας (EL)
Επιστημολογία και Εκπαίδευση (EL)
Συνεργατικότητα (EL)
Έρευνα Δράσης (EL)
Νέο Σχολείο (EL)
Χειραφέτηση (EL)
Πρακτική Άσκηση (EL)
Θεωρία και Πράξη (EL)
group dynamic (EN)
Action Research (EN)
Epistemology and Education (EN)
Emancipation (EN)
Theory and Practice Cooperation (EN)
New School (EN)
Internship Programmes (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2014-05-05


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Τόμ. 1 Αρ. 2 (2014); 86-104 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol. 1 No. 2 (2014); 86-104 (EN)

Copyright (c) 2016 Κώστας Χρυσαφίδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.