Προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη και παρέμβαση του δασκάλου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη και παρέμβαση του δασκάλου (EL)
Behavioral problems in the classroom and the intervention of the teacher (EN)

Πουρσανίδου, Ευρώπη Ιωάννη

Τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη είναι πολλά και διαφορετικής μορφής και έντασης. Η πρόληψη, η αντιμετώπιση και η επίλυση των προβλημάτων αυτών εντάσσεται στο πλαίσιο  της  δουλειάς τους. Το έργο αυτό είναι δύσκολο και έχει αυξημένες απαιτήσεις, οι οποίες έχουν ποικίλες μορφές και συνδέονται με τη σχολική τάξη και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον της.Το παρόν άρθρο καταγράφει τις αιτίες των ανεπιθύμητων συμπεριφορών στην τάξη,  εξετάζει τα προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη, τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στους μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς και τέλος διατυπώνει προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς και ο τρόπος που αυτά τα παιδιά λειτουργούν μέσα στην τάξη. Τέλος, γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές  της διαχείρισης της σχολικής τάξης και προτείνονται τρόποι διαχείρισης των προβλημάτων.  (EL)
The behavioral problems of pupils which teachers deal with in the classroom vary in form and intensity. The prevention, addressing and resolving these problems is part of the context of their work. This work is hard and highly demanding. These demands have various forms related to the classroom and its immediate social environment.This article lists the reasons of undesired behavior in the classroom, examines the behavior problems in the classroom, teachers' attitudes towards pupils with behavioral problems and finally makes recommendations as to how to address them. In particular, the characteristics of children with behavioral problems and the way these children function in the classroom are presented. Finally, reference is made to the basic principles of classroom management of the classroom and ways of handling problems are suggested.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

προβλήματα συμπεριφοράς, παρέμβαση, δάσκαλος, διαχείριση τάξης (EL)
Παιδαγωγική (EL)
Προβλήματα συμπεριφοράς (EL)
Paidagogics (EN)
Behavioral problems (EN)
behavioral problems, intervention, teacher, classroom management (EN)

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (EL)
Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Democritus University of Thrace (EN)

Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2016-05-16


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2016 (EL)
Ευρώπη (EL)
2016 (EN)
Europe (EN)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 5, No 1 (2016); 62-75 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 5, No 1 (2016); 62-75 (EN)

Copyright (c) 2016 Ευρώπη Πουρσανίδου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.