Η κατασκευή και αποδόμηση της ταυτότητας στο διαδίκτυο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Η κατασκευή και αποδόμηση της ταυτότητας στο διαδίκτυο (EL)
The construction and deconstruction of identity on the Internet (EN)

Merkouri, Evangelia
Gerogianni, Evangelia Maria
Koupriza, Georgia
Prifti, Ioulia Anna

Η κατασκευή και αποδόμηση της ταυτότητας καθίσταται ένα σημαντικό ζήτημα που έχει μελετηθεί εκτενώς διαχρονικά και από διάφορες εκφάνσεις. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες η επιστημονική κοινότητα έχει στρέψει το βλέμμα ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο η διαδικασία αυτή εκτυλίσσεται και πραγματοποιείται πλέον σε αξιοσημείωτο βαθμό στα πλαίσια του διαδικτύου. Ο στόχος της τρέχουσας έρευνας καθίσταται η διερεύνηση κάποιων βασικών παραγόντων, οι οποίοι σχετίζονται με την κατασκευή νέων ταυτοτήτων στο πλαίσιο της αυξημένης χρήσης του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, μέσω των δύο βασικών ερευνητικών υποθέσεων, που τέθηκαν,  μελετήθηκε στην πρώτη περίπτωση η έννοια της αυτό – αντίληψης και στην δεύτερη αυτή του μορφωτικού επιπέδου. Για τον σκοπό αυτό διεξήχθη μία ποσοτική έρευνα μέσω ερωτηματολογίου, στο οποίο έλαβαν συμμετοχή συνολικά 154 άτομα, η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες. Μέσω της στατιστικής ανάλυσης βρέθηκε ότι υπάρχει μια στατιστικά σημαντική συνάφεια μεταξύ της χρήσης του ίντερνετ και της κατασκευής ταυτότητας. Ωστόσο, η επίδραση της χαμηλής αυτό – αντίληψης και του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου σε συνδυασμό με την χρήση του διαδικτύου βρέθηκε στατιστικά ασήμαντη όσον αφορά την κατασκευή ταυτότητας. (EL)
The construction and deconstruction of identity is a significant issue, which has been studied extensively throughout the years and from various perspectives. However, during the past decades the scientific community has become particularly interested in this process’s unfolding and taking place to a remarkable extent within the Internet. The current research aims to investigate some key factors related to the construction of new identities in the context of the increased use of the Internet. Specifically, based on the two main research hypotheses that were raised, the notion of self-perception and that of educational level were studied in the first and in the second case respectively. For this purpose, quantitative research was carried out with the aid of a questionnaire, involving a total of 154 people, the majority of whom are women. Through statistical analysis, it was found that there is a statistically significant correlation between internet usage and identity construction. However, the effect of low self – perception and low level of education combined with the use of the Internet was found statistically insignificant in terms of identity construction. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Homo Virtualis

Αγγλική γλώσσα

2022-05-17


Virtual Reality Internet Research and eLearning Laboratory (EN)

2585-3899
Homo Virtualis; Τόμ. 5 Αρ. 1 (2022): Special Issue: Initiation to Cyberpsychology: A Students' Research Anthology; 12-31 (EL)
Homo Virtualis; Vol. 5 No. 1 (2022): Special Issue: Initiation to Cyberpsychology: A Students' Research Anthology; 12-31 (EN)

Copyright (c) 2022 Evangelia Maria Gerogianni, Georgia Koupriza, Evangelia Merkouri, Ioulia Anna Prifti (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.