Τύποι των δικαιωμάτων και του πράττειν στον Χάμπερμας σε σχέση με παραδοσιακές θεμελιώσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Τύποι των δικαιωμάτων και του πράττειν στον Χάμπερμας σε σχέση με παραδοσιακές θεμελιώσεις (EL)
Types of rights and of acting in Habermas, in relation to traditional foundations (EN)

Γκίβαλος, Μενέλαος

Στα πλαίσια τον σύγχρονον διαλόγου, ο οποίος αναζητεί ένα νέο περιεχόμενο στους ιστορικούς όρους της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων και των κανονιστικών πλαισίων που συγκροτούν το κράτος δικαίου της νεωτερικότητας, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρέμβαση του Γ. Χάμπερμας, ο οποίος εισάγει μια ενιαία ηθικο-πολι- τική προσέγγιση μεταξύ κράτους δικαίου και δημοκρατίας, μεταξύ της δημόσιας και της ιδιωτικής αυτονομίας των δικαιωμάτων και επιχειρεί έτσι μια ιστορική επανασύνδεση με το καντιανό κανονιστικό πρότυπο. Ο Χάμπερμας προβάλλει το αίτημα να διασφαλιστεί το «ίσο δικαίωμα» για τον δημόσιο και ιδιωτικό χώρο μέσα στο πλαίσιο της κοινότητας, και η μεσολαβητική διαδικασία μεταξύ των δύο «χώρων» να μπορεί να συντελείται μέσω του επικοινωνιακού λόγου. Σε αυτού του τύπου τη θεμελίωση παρατίθενται συγκριτικά θεμελιώσεις βεμπεριανού και μαρξικού τύπου, οι οποίες εκκινούν από τους αντίποδες μιας κανονιστικής προβληματικής, προκειμένου να κατα- δειχθεί η σημαντική διαφοροποίηση τον Χάμπερμας και η αυτονομία του κανονιστικού υποδείγματος. (EL)
In the context of the contemporary dialogue which seeks a new content for the historical terms of democracy, rights and the normative bounds that comprise the rule of law of modernity, J. Habermas’ intervention is of special interest. He has introduced a unified ethical-political approach between the rule of law and democracy and between the public and private autonomy of the rights. Habermas’ intervention attempts a historical reconnection with the Kantian normative model by demonstrating the relative independence and the essential mediatory role of the normative approach. Habermas stresses the need to ensure "equal right" both for the public and the private space within the frames of the community, while ensuring the possibility of a mediatory process between the two spaces, brought about through the communicative reason. Foundations of Weberian and Marxist type which start from the antipodes of a normative problématique, are juxtaposed in a schema of this type so that Habermas’ important differentiation may be proved. After all Habermas himself, in structuring his arguments refers to conceptual constructs which are directly related to M. Weber and indirectly to K. Marx, in order to demonstrate the autonomy of the normative model. In conclusion, through this methodological comparison and juxtaposition, we explore the possibility to approach the contemporary meaning of rights, democracy and the normative framework comprising the rule of law, beyond both fixations of a historical nature and formalistic approaches which tend to substitute the essential social relationships. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2017-11-28


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Τόμ. 12 (1998); 108-137 (EL)
Greek Political Science Review; Vol. 12 (1998); 108-137 (EN)

Copyright (c) 2017 Μενέλαος Γκίβαλος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.