«Νεο-ολιγαρχική» πολιτική; Ιδιότητα του πολίτη, κόμματα και δημοκρατία σε μια εποχή μετάβασης.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο«Νεο-ολιγαρχική» πολιτική; Ιδιότητα του πολίτη, κόμματα και δημοκρατία σε μια εποχή μετάβασης. (EL)
"Neo-oligarchic" politics? Citizenship, parties and democracy in an era of transition (EN)

Σκλαβούνος, Ιωάννης Σ.

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι μια ιστορική πραγμάτευση της αντίληψης και του τρόπου άσκησης της πολιτικής στο πλαίσιο των σύγχρονων δυτικών δημοκρατιών μέσα από την εξέταση ορισμένων κρίσιμων στοιχείων που προσδιορίζουν την εκάστοτε μορφή τους. Αξιοποιώντας ιδίως τις μελέτες των T. H. Marshall, Claus Offe, Peter Mair και Νίκου Μουζέλη, δίδεται έμφαση στους τρεις τύπους δικαιωμάτων (ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά) που συγκροτούν την ιδιότητα του πολίτη, στον εκάστοτε συμβιβασμό μεταξύ καπιταλισμού και πολιτικής δημοκρατίας, στην οργανωσιακή εξέλιξη των πολιτικών κομμάτων και τη σχέση τους με το κράτος και την κοινωνία πολιτών, στην ένταξη των μαζών στην πολιτική και τελικά στον τύπο δημοκρατίας και πολιτικής που εξαρτούν οι παραπάνω μεταβλητές. Υποστηρίζεται ότι, υιοθετώντας και επεκτείνοντας το σχήμα του Νίκου Μουζέλη περί «ολιγαρχικής» και «μετα-ολιγαρχικής» πολιτικής, στις σύγχρονες δυτικές δημοκρατίες μπορούμε να κάνουμε λόγο για «νέo-ολιγαρχική» πολιτική. (EL)
The scope of this article is a historical understanding of the conception of politics in the framework of modern western democracies through the examination of some key elements that define its shape. Drawing mainly upon the work of T. H. Marshall, C. Offe, P. Mair and N. Mouzelis, emphasis is placed on the historical evolution of citizenship based on the three types of rights that constitute it (civil, political and social), the reconciliation between capitalism and political democracy, the organizational development of political parties and their relationship with the state and the civil society, the incorporation of masses into politics and finally the type of democracy which depends on the above-mentioned variables. It is argued that, following and expanding Mouzelis' scheme about "oligarchic" and "post-oligarchic politics", contemporary western democracies are characterized by "neo-oligarchic politics". (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πολιτικά κόμματα (EL)
πολιτική συμμετοχή και αποξένωση (EL)
ιδιότητα του πολίτη (EL)
καπιταλισμός και δημοκρατία (EL)
citizenship, political parties, capitalism and democracy, political participation and disengagement. (EN)
Political Science, Political Sociology (EN)


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2020-08-08


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

19ος - 21ος αιώνας (EL)
19th - 21st century (EN)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Vol 46 (2020); 83-123 (EL)
Greek Political Science Review; Vol 46 (2020); 83-123 (EN)

Copyright (c) 2020 Ioannis Sotirios Sklavounos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.