Επεξεργασία πολυφασματικών δορυφορικών δεδομένων με χρήση νευρωνικών δικτύων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπεξεργασία πολυφασματικών δορυφορικών δεδομένων με χρήση νευρωνικών δικτύων (EL)

Μουτσούλας, Μ. (EL)
Περαντώνης, Σταύρος (EL)
Βαρουφάκης, Σταύρος (EL)
Βασιλάς, Νικόλαος (EL)
Χάρου, Ελένη (EL)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (EL)

Τα τελευταία χρόνια, με τις προόδους στη μεθοδολογία και τεχνο­ λογία της τηλανίχνευσης, και την τροχιοδρόμηση πολλών νέων δορυ­ φόρων συσσωρεύεται ένα τεράστιος όγκος πληροφοριών σχετικών με την επιφάνεια και την ατμόσφαιρα της Γης. συχνότητα, με την οποία μεταβιβάζονται στη Γη οι δορυφορικές εικόνες και άλλες με­ τρήσεις, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη εύρεσης νέων, ταχύτερων και, κατά το δυνατόν, αυτοματοποιημένων μεθόδων αξιοποίησης αυ­ τών των δεδομένων. Στην κατεύθυνση αυτή βρίσκεται χρησιμοποίηση των νευρωνικών δικτύων για την ταξινόμηση πολυφασματικών δορυ­ φορικών εικόνων. Στην εργασία αυτή γίνεται μια γενική εισαγωγή στα Νευρωνικά Δίκτυα και στην λειτουργία τους ως ταξινομητών. Συγκε­ κριμένα παρουσιάζεται μια εφαρμογή στην ταξινόμηση σε 4 κατηγο­ ρίες χρήσεων γης πολυφασματικής Landsat ΤΜ δορυφορικής εικόνας της περιοχής Λέσβου. (EL)

full paper
conferenceItem

4th Hellenic Geographical Conference (EN)
Mathematical geography (EN)
Μαθηματική Γεωγραφία (EN)
Neural networks (EN)
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (EN)
νευρωνικά δίκτυα (EN)
Πολυφασματικά δορυφορικά δεδομένα (EN)
Multispectral satellite data (EN)

ΤΕΙ Αθήνας (EL)
Technological Educational Institute of Athens (EN)

4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (EL)

Ελληνική γλώσσα

1995-10


Μουτσούλας, Μ., Χάρου, Ε., Βασιλάς, Ν., Περαντώνης, Σ. και Βαρουφάκης, Σ. (1995) Επεξεργασία πολυφασματικών δορυφορικών δεδομένων με χρήση νευρωνικών δικτύων. Βιβλίο Περιλήψεων. 4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο. Αθήνα (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.