Η επίδραση της αποκατάστασης του μαστού σε γυναίκες μετά από μαστεκτομή σε σχέση με την ποιότητα ζωής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοBreast reconstruction after mastectomy and quality of life
Η επίδραση της αποκατάστασης του μαστού σε γυναίκες μετά από μαστεκτομή σε σχέση με την ποιότητα ζωής

Κνέκνας, Ευριπίδης
Γιαννακού, Κωνσταντίνος

Είναι ανασκόπηση
Νοσηλευτική
Πρόσφατα στοιχεία από μελέτες που διεξήχθησαν σε 40 χώρες της Ευρώπης αναφέρουν ότι ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πιο συχνή μορφή καρκίνου και την κύρια αιτία θανάτου των γυναικών σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Η μαστεκτομή παραμένει η μέθοδος επιλογής, αλλά για την πλειονότητα των γυναικών που την επιλέγουν είναι μια δοκιμασία που επηρεάζει την ποιότητα ζωής τους. Σκοπός: Αξιολόγηση της επίδρασης που έχει η αποκατάσταση του μαστού στην ποιότητα ζωής των γυναικών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε εγχείρηση μαστεκτομής λόγω καρκίνου του μαστού. Υλικό και Μέθοδος: Η ανεύρεση του υλικού πραγματοποιήθηκε στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline και ScienceDirect, χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά όπως «μαστεκτομή» (mastectomy), «ποιότητα ζωής» (quality of life), «καρκίνος του μαστού» (breast cancer), «επανορθωτική χειρουργική επέμβαση» (reconstructive surgery) και «αποκατάσταση του μαστού» (breast reconstruction). Τελικά, στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 6 άρθρα, η γλώσσα δημοσίευσης των οποίων ήταν η αγγλική και με χρονολογία δημοσίευσης από το 2000–2012. Αποτελέσματα: Βρέθηκε ότι η αποκατάσταση του μαστού σε γυναίκες μετά από μαστεκτομή είχε θετικές επιδράσεις στην ποιότητα ζωής τους, αλλά κυρίως στην εικόνα του σώματος, τη σεξουαλικότητα και την αυτοεκτίμηση, σε σύγκριση με τις γυναίκες που υποβλήθηκαν είτε μόνο σε μαστεκτομή είτε σε συντηρητική χειρουργική επέμβαση του μαστού. Επίσης, η αποκατάσταση του μαστού είχε θετική επίδραση στο αισθητικό αποτέλεσμα, γεγονός που συνδέεται με μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Συμπεράσματα: Απαιτείται συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας όσον αφορά στις σύγχρονες μεθόδους πλαστικής αποκατάστασης, τη σημαντικότητα τέτοιων μεθόδων, καθώς και το πόσο καθοριστική επίδραση έχουν στην ποιότητα ζωής και την εικόνα του σώματος των γυναικών.
Είναι τριμηνιαία έκδοση Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος
Studies conducted in 40 countries of Europe have provided evidence that breast cancer is the most common cancer and the leading cause of death among women in all countries of Europe. Mastectomy continues to be the treatment of choice, but for the majority of women this constitutes an experience that affects their quality of life. Aim: To evaluate the effect of breast reconstruction on the quality of life of women who underwent mastectomy surgery for breast cancer. Method: Search of the electronic databases MEDLINE and Science-Direct, using the keywords: “mastectomy”, “quality of life”, “breast cancer”, “reconstructive surgery”, “breast reconstruction”. Six studies were included, the language of the reports was English and the publication date was from 2000 to 2012. Results: Breast reconstruction after mastectomy had positive effects on the quality of life of women, primarily on their body image, sexuality and self-esteem, compared with women who underwent either mastectomy alone or conservative breast surgery. Breast reconstruction was also perceived to have a positive impact on the aesthetic result, which in turn is linked to better quality of life. Conclusions: Sustained up dating and training of health professionals regarding modern methods of plastic breast reconstruction is required, including the significance of such methods and their decisive influence on the quality of life and body image of women.
Hellenic journal of nursing

journalArticle

**N/A**-Ιατρική
Καρκίνος του μαστού
Αποκατάσταση
Breast reconstruction
Reconstructive surgery
Ιατρική
Χειρουργική Νοσηλευτική
Μαστεκτομή
Quality of life
Medicine
Ποιότητα ζωής
**N/A**-Χειρουργική Νοσηλευτική
Mastectomy
Επανορθωτική χειρουργική επέμβαση
Breast--Cancer--Congresses
Surgery--Nursing


Νοσηλευτική
Hellenic journal of nursing

Ελληνική γλώσσα

2015-02-05
2015-02-05T12:28:37Z
2014

Γιαννακού, Κ. και Κνέκνας, Ε. (2014). Η επίδραση της αποκατάστασης του μαστού σε γυναίκες μετά από μαστεκτομή σε σχέση με την ποιότητα ζωής. Νοσηλευτική. 53(2), σσ.133-140.

Κυρίτση – Κουκουλάρη Ελένη


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
forever*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.