Διερεύνηση της ποιότητας ζωής του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού ενός γενικού νοσοκομείου της περιφέρειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe relationship between demographic factors and quality of life in the medical staff in a general hospital
Διερεύνηση της ποιότητας ζωής του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού ενός γενικού νοσοκομείου της περιφέρειας

Καπαρέλος, Παναγιώτης
Στράτου, Ελπίδα
Μώρος, Θεοδόσιος
Κοΐνης, Αριστοτέλης
Βογιατζή, Κωνσταντίνα

Σαρίδη, Μαρία

Νοσηλευτική
Η ποιότητα ζωής (ΠΖ) του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού έχει μελετη- θεί ελάχιστα στον ελλαδικό χώρο. Τόσο η καταγραφή της ΠΖ του συγκεκριμένου πληθυσμού όσο και των παραγόντων που την επηρεάζουν αποτελούν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αντικείμενα. Σκοπός: Η διερεύνηση της ΠΖ του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού ενός νοσοκομείου της περιφέρειας και η επίδραση των δημογρα- φικών χαρακτηριστικών στην ποιότητα ζωής τους. Υλικό και Μέθοδος: Στην παρούσα συγχρονική μελέτη συμμετείχε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ενός γενικού νοσοκομείου της περιφέρειας. Το δείγμα αποτέλεσαν 200 εργαζόμενοι του συγκεκριμένου νοσοκομείου, ηλικίας 21-58 ετών (ποσοστό ανταπόκρισης: 91,36%). Το εργαλείο της μελέτης ήταν ανώνυμο, αυτοσυμπληρούμενο ερωτη- ματολόγιο, που διερευνά την ΠΖ και το οποίο χρησιμοποιείται διεθνώς από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) (WHOQOL-BREF). Το ερωτηματολόγιο είναι σταθμισμένο στα Ελληνικά και ελέγχθηκε για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του, οι οποίες κρίθηκαν ικανοποιητικές (Cronbach’s α=0,873). Η συλλογή των στοιχείων της μελέτης πραγματοποιήθηκε από τον Ιούλιο έως και τον Οκτώβριο του 2010. Οι στατιστικές μέθοδοι που εφαρμόστηκαν ήταν ο έλεγχος t, η δοκιμασία x2 , και η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Το αμφίπλευρο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε να είναι ίσο με 0,05, ενώ η ανάλυση των δεδομένων διενεργήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 16.0. Αποτελέσματα: Οι γυναίκες είχαν υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα σωματικής υγείας και στο επίπεδο ανεξαρτησίας της ΠΖ σε σχέση με τους άνδρες (p=0,032). Η τάση των ατόμων να δηλώνουν ότι δεν είχαν πρό- βλημα υγείας σχετιζόταν με υψηλότερη βαθμολογία στους τέσσερις τομείς της ΠΖ (p<0,001). Οι άγαμοι και οι έγγαμοι δήλωσαν καλύτερη ΠΖ σε σχέση με τους διαζευγμένους, σε διάσταση και σε χηρεία, σε όλους τους παράγοντες της ΠΖ (p<0,001). Οι επαγγελματίες υγείας με λιγότερα έτη προϋπηρεσίας (1-10 έτη), δήλωσαν υψηλότερη βαθμολογία σε όλους τους παράγοντες της ΠΖ σε σχέση με εκείνους που είχαν 20-30 έτη προϋπηρεσίας. Οι επαγγελματίες υγείας, που εργάζονταν στην Αιμοδοσία και στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού είχαν υψηλότερη βαθμολογία σε όλους τους τομείς της ΠΖ (p=0,042), (p=0,027). Συμπεράσματα: Λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα των στατιστικών ελέγχων της επίδρα- σης δημογραφικών και άλλων παραγόντων (φύλο, ηλικία, θέση εργασίας, έτη προϋπηρεσίας κ.λπ.) στη σχετιζόμενη με την ΠΖ των επαγγελματιών υγείας που συμμετείχαν στη μελέτη, διαπιστώθηκε ότι η ΠΖ επηρεάζεται από το περιβάλλον εργασίας, καθώς και από το κοινωνικο-δημογραφικό προφίλ τους -και των δύο φύλων- επειδή επηρεάζουν τη σωματική, την ψυχική και την κοινωνική ευεξία αυτών. Το φύλο αποτελεί σημαντικό προδιαθεσικό παράγοντα, που εξηγεί ένα τμήμα της διακύμανσης της σωματικής υγείας και του επιπέδου ανεξαρτησίας, με τις γυναίκες να έχουν καλύτερη σωματική υγεία σε σχέση με τους άνδρες. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να δείξουν την οικουμενικότητα των εν λόγω αποτελεσμάτων.
Είναι ερευνητική εργασία
The quality of life (QOL) of the medical and nursing staff of Greek hospitals has not been widely investigated and as a result published research articles on this topic are scarce. Aim: To investigate the QOL of the medical and nursing staff of a Greek provincial general hospital and its association with demographic characteristics and the work environment. Method: The medical and nursing personnel of a provincial general hospital participated in this cross-sectional study. A convenience sample of 200 employees was drawn from the hospital (response rate 91.36%) and the age range was 21 to 58 years. The research tool was an anonymous, self-reported questionnaire, designed by WHO, the WHOQOL-BREF, adapted to the Greek language and tested for validity and reliability, which were considered to be satisfactory (Cronbach’s α=0.873). Data collection was conducted during July and October 2012. Statistical analysis was performed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS), v. 16.0. The statistical tests used were t test, x2 test, and multiple linear regression. The significance level was set at 0.05. Results: The women appeared to have a higher score than the men on the scales of physical health and level of independence of the WHOQOL-BREF (p=0.032). Most respondents reported no physical health problem associated with the higher scoring in four parts of the WHOQOL-BREF (p<0.001). Participants who were single reported better QOL in comparison with those who were divorced or widowed (p<0.001). Health professionals with fewer years of work experience (1-10 years), had higher scores in all domains of QOL than those who had 20-30 years of service. Finally, health professionals working in the donation and artificial kidney unit had higher scores in all domains of QOL (p=0.042), (p=0.027). Conclusions: The QOL of the health professionals who participated in the study was affected by the work environment and the socio-demographic profile and particularly by gender, as it impacts the physical, mental and social well-being. Gender is a significant predisposing factor that explains some of the differences in the physical health and level of independence between the men and the women, who in this sample reported better physical health than men. Further studies are needed to confirm the universality of these findings.
Είναι τριμηνιαία έκδοση Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος
Hellenic journal of nursing

journalArticle

Περιβάλλον εργασίας
Health
Εκπαίδευση
**N/A**-Εκπαίδευση
Ιατροί
Doctors
Quality of life
Ποιότητα ζωής
Υγεία
Nursing
Νοσηλευτική
Education
Νοσηλευτές
Work environment
Nurses
Medical professionals
**N/A**-Νοσηλευτική
Επαγγελματίες υγείας


Νοσηλευτική
Hellenic journal of nursing

Ελληνική γλώσσα

2015-02-05
2014
2015-02-05T16:31:41Z

Κοΐνης, Α., Στράτου, Ε., Καπαρέλος, Π., Μώρος, Θ., Βογιατζή, Κ. κ.α. (2014). Διερεύνηση της ποιότητας ζωής του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού ενός γενικού νοσοκομείου της περιφέρειας. Νοσηλευτική. 53(2), σσ.193-203.

Κυρίτση – Κουκουλάρη Ελένη


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
forever*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.