Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπαγγελματική εξουθένωση νοσηλευτών σε παιδιατρικά νοσοκομεία
Burnout of nurses in paediatric hospitals

Μπακούλα-Τζουμάκα, Χρυσάνθη
Σαλεμή, Γεωργία
Μπιλάλη, Αγγελική
Γαλάνης, Πέτρος
Τσίλιας, Δημήτρης

Γιαννέλης, Ανδρέας
Κυρίτση-Κουκουλάρη, Ελένη
Ευαγγέλου, Ελένη

Η επαγγελματική εξουθένωση είναι ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση και έλλειψη προσωπικής ολοκλήρωσης, επιδρώντας δυσμενώς στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή των νοσηλευτών. Σκοπός: Η διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών σε παιδιατρικά νοσοκομεία, καθώς επίσης των δημογραφικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την εξουθένωση αυτή. Υλικό και Μέθοδος: Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη. Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 240 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών που εργάζονταν σε τρία δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής. Για τη συλλογή των δεδομένων της μελέτης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο καταγραφής της επαγγελματικής εξουθένωσης (Maslach Burnout Inventory) των Maslach και Jackson. Ο συντελεστής εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s alpha ήταν 0,83 και το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 0,75 (=240/320). Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από το Νοέμβριο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2011. Η στατιστική ανάλυση περιλάμβανε το στατιστικό έλεγχο t και την ανάλυση δια- σποράς και πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS Statistics), έκδοση 19.0. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ίσο με 0,05. Αποτελέσματα: Οι νοσηλευτές που προ- έρχονταν από περιοχές εκτός της Αθήνας εμφάνιζαν μεγαλύτερη επαγγελματική εξουθένωση (p=0,04), μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση (p=0,04) και μεγαλύτερη αποπροσωποποίηση (p=0,003) σε σχέση με τους εργαζόμενους που προέρχονταν από την Αθήνα. Επιπλέον, οι νοσηλευτές στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης εμφάνιζαν μικρότερη επαγγελματική εξουθένωση (p=0,003), μικρότερη συναισθηματική εξάντληση (p=0,005), μικρότερη αποπροσωποποίηση (p=0,004) και μεγαλύτερη βαθμολογία προσωπικών επιτευγμάτων (p=0,02) σε σχέση με τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού» και Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Οι έγγαμοι εμφάνιζαν μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση (p=0,04) και μικρότερη αποπροσωποποίηση (p=0,03) σε σχέση με τους άγαμους. Συμπεράσματα: Η επαγγελματική εξουθένωση των νοσηλευτών στα παιδιατρικά νοσοκομεία εξαρτιόταν από το νοσοκομείο εργασίας, τον τόπο καταγωγής και την οικογενειακή κατάσταση.
Burnout is a syndrome characterized by emotional exhaustion, depersonalization and absence of a sense of personal accomplishment, which impacts adversely on the professional and personal life of the nurses. Aim: To investigate the level of burnout of nurses working in paediatric hospitals and the demographic and occupational factors that affect this burnout. Method: A cross-sectional study was conducted on a population of 240 nurses and nursing assistants working in three paediatric hospitals in Athens, the “Panagiotis and Aglaia Kyriakou” the “Aghia Sophia” and the Pentelis Children’s Hospital. Data were collected with the use of the Maslach Burnout Inventory. The Cronbach’s α internal consistency coefficient was 0.83. The data were collected during the period November 2010 to January 2011 and the response rate was 75% (240/320). Statistical analysis was performed using IBM SPSS Statistics 19.0 and included t test and analysis of variance. The statistical significance level was 0.05. Results: Nurses who came from areas outside of Athens showed a greater degree of burnout (p=0.04), emotional exhaustion (p=0.04) and depersonalization (p=0.003) compared with nurses who came from Athens. Nurses at the Pentelis Children’s Hospital showed less burnout (p=0.003), less emotional exhaustion (p=0.005) and less depersonalization (p=0.004) and recorded higher personal achievement scores (p=0.02) than nurses at the “Panagiotis and Aglaia Kyriakou” and “Aghia Sophia” Children’s Hospitals. Married nurses showed greater emotional exhaustion (p=0.04) and less depersonalization (p=0.03) than single nurses. Conclusions: The degree of burnout among nurses at paediatric hospitals was related to the specific hospital, place of origin and marital status.
Νοσηλευτική
Είναι ερευνητική εργασία
Είναι τριμηνιαία έκδοση Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος
Hellenic journal of nursing

journalArticle

Burnout
Παιδιατρικά νοσοκομεία
**N/A**-Παιδιατρική
Επαγγελματική εξουθένωση
Συναισθηματική εξάντληση
Nursing
Νοσηλευτική
Emotional exhaustion
Νοσηλευτές
Nurses
Paediatric hospitals
**N/A**-Νοσηλευτική
Παιδιατρική
Pediatric


Νοσηλευτική
Hellenic journal of nursing

Ελληνική γλώσσα

2015-02-05
2015-02-05T16:59:41Z
2014

Τσίλιας, Δ., Μπιλάλη, Α., Γαλάνης, Π., Μπακούλα-Τζουμάκα, Χ., Σαλεμή, Γ. κ.α. (2014). Επαγγελματική εξουθένωση νοσηλευτών σε παιδιατρικά νοσοκομεία. Νοσηλευτική. 53(2), σσ.204-212.

Κυρίτση – Κουκουλάρη Ελένη


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
forever*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.