Απόψεις ειδικευμένων νοσηλευτών για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των νοσηλευτικών ειδικοτήτων της Βόρειας Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑπόψεις ειδικευμένων νοσηλευτών για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των νοσηλευτικών ειδικοτήτων της Βόρειας Ελλάδας

Ιωαννίδου, Φαίδρα
Μπενός, Αλέξης
Ευκαρπίδης, Απόστολος
Καβάκα, Νίκη
Δημητριάδου - Παντέκα, Αλεξάνδρα

Σκενδέρη, Ιωάννα

Νοσηλευτική
Ερευνητική εργασία
Hellenic Journal of Nursing
Η αξιολόγηση είναι το αναγκαίο συνεπακόλουθο κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Αποτελεί διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού υλοποίησης των στόχων της. Σκοπός: Αξιολόγηση των εκπαιδευ- τικών προγραμμάτων των νοσηλευτικών ειδικοτήτων Βόρειας Ελλάδας από την έναρξη της εφαρμογής τους το 1991 έως το 2004, σύμφωνα με τις απόψεις των ειδικευμένων νοσηλευτών. Υλικό-Μέθοδος: Η αξιολόγηση έγινε με αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο, το οποίο διανεμήθηκε σε 559 ειδικευμένους νοσηλευτές. Επιστράφηκαν 447 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (ποσοστό απαντητικότητας: 79,9%). Στη συγκεκριμένη μελέτη αναλύθηκαν οι ερωτήσεις που σχετίζονταν με την αξιολόγηση του περιεχομένου της εκπαίδευσης και την εφαρμογή της μετά την επιστροφή στο εργασιακό περιβάλλον και συσχετίστηκαν με το είδος της ειδικό- τητας και το νοσοκομείο εκπαίδευσης. Αποτελέσματα: Οι νοσηλευτές θεώρησαν ότι απέκτησαν σε ικανοποιητικό βαθμό νέες και σύγχρονες γνώσεις, εκτιμώντας τη θεωρητική τους εκπαίδευση θετικότερα από την κλινική άσκηση. Μεταξύ των ειδικοτήτων, οι ειδικευμένοι στην Ψυχιατρική είχαν σπανιότερα την αίσθηση χαμένου χρόνου στην κλινική άσκηση (p<0,001). Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ικανοποίηση από την εκπαίδευση στο νοσηλευτικό ιστορικό, τη νοσηλευτική διεργασία, την αντιμετώπιση επειγόντων και τη φροντίδα οξέως και χρονίως πασχόντων (μέσος όρος: 2,38−3,03, σε κλίμακα από 0=καθόλου έως 4=πάρα πολύ) ενώ χαμηλότερη ήταν η αναφερόμενη ικανοποίησή τους για την εκπαίδευση στη διδασκαλία, την πρόληψη και τη μεθοδολογία έρευνας. Η εφαρμογή της εκπαίδευσης θεωρήθηκε ικανοποιητική μόνο στην αντιμετώπιση επειγόντων, τη φροντίδα οξέως και χρονίως πασχόντων. Η χειρουργική ειδικότητα υπερείχε σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο στα περισσότερα από τα αντικείμενα εκπαίδευσης. Συμπεράσματα: Φάνηκε ότι η εξειδικευμένη γνώση που παρέχεται στην ειδικότητα δεν εφαρμόζεται στην κλινική πράξη, με αποτέλεσμα η «επένδυση» στην εκπαίδευση που γίνεται από την πολιτεία και την υπηρεσία υγείας, να παραμένει, τελικά, ένα κεφάλαιο πλημμελώς αξιοποιημένο από την ίδια την υπηρεσία. Επίσης, εντοπίστηκαν κενά στην εκπαίδευση καθώς και διαφορές μεταξύ των ειδικοτήτων, γεγονός που συνηγορεί στη δημιουργία ενιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος με κοινά συγγράμματα και κοινή ύλη.

journalArticle

Continuing education
**N/A**-Ιατρική
αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού
συνεχιζόμενη εκπαίδευση
Adult education--Evaluation
Ιατρική
Medicine
Νοσηλευτική
Nursing
αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος
Personnel management
**N/A**-Νοσηλευτική
νοσηλευτικές ειδικότητες
nurses education


Νοσηλευτική
Hellenic Journal of Nursing

Ελληνική γλώσσα

2015-02-17
2009-12
2015-02-17T20:52:18Z

Ιωαννίδου, Φ., Ευκαρπίδης, Α., Καβάκα, Ν., Δημητριάδου - Παντέκα, Α., Μπενός, Α. κ.ά. (2009). Απόψεις ειδικευμένων νοσηλευτών για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των νοσηλευτικών ειδικοτήτων της Βόρειας Ελλάδας. “Νοσηλευτική”.48(4)

Hellenic National Graduate Nurses Association
Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
forever*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.