Exudate management of chronic ulcers, with modern dressing

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαχείριση του εξιδρώματος των χρονίων ελκών με σύγχρονα επιθέματα
Exudate management of chronic ulcers, with modern dressing

Τζανή, Μαρία – Ευγενία
Κατσούλας, Θεόδωρος Α.
Καλεμικεράκης, Ιωάννης

Εισαγωγή: Η ασφαλέστερη και ταχύτερη επούλωση των ελκών, σχετίζεται με τη σωστή διαχείριση του εξιδρώματος. Τα σύγχρονα επιθέματα κατέχουν ιδιαίτερη θέση στη φροντίδα των χρόνιων ελκών. Το υλικό κατασκευής τους, καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την απορροφητική τους ικανότητα ενώ οι διαφορές στην κατασκευή τους, προσδίδει στα επιθέματα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την διαπερατότητα, την χωρητικότητα και την ικανότητα τους να συγκρατούν το απορροφημένο εξίδρωμα. Σκοπός : Η μελέτη αποσκοπούσε στη διερεύνηση της νεώτερης βιβλιογραφίας σχετικά με τη διαχείριση του εξιδρώματος των χρόνιων ελκών στην κλινική πράξη με τη χρήση των σύγχρονων επιθεμάτων. Υλικό και Μέθοδος : Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των δημοσιευμένων τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών (RCTs), των κατευθυντήριων γραμμών και συστηματικών ανασκοπήσεων, στις βάσεις δεδομένων PubMed, SCOPUS, Cochrane database, σε έγκυρους δικτυακούς τόπους και στις κατευθυντήριες οδηγίες της European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). Αποτελέσματα : Το εξίδρωμα στα οξέα τραύματα μπορεί να έχει ευνοϊκή επίδραση στην επούλωση , ενώ στα χρόνια έλκη ενδέχεται να αναστέλλει την επουλωτική διαδικασία και να αυξάνει τον κίνδυνο των λοιμώξεων. Οι αλλαγές στην ποσότητα και την υφή του εξιδρώματος, παρέχουν πληροφορίες για την κατάσταση του τραύματος και μπορεί να παρέχουν ένδειξη για φλεγμονώδη αντίδραση λόγω αυξανόμενου βακτηριακού φορτίου και παρουσία λοίμωξης. Η διαχείριση του εξιδρώματος αποτελεί κρίσιμη διαδικασία για την επούλωση των χρόνιων ελκών. Σημαντικό ρόλο στη προσπάθεια αυτή έχουν τα σύγχρονα επιθέματα, τα οποία μπορούν να διακριθούν σε κατηγορίες, ανάλογα με το υλικό, τη κατασκευαστική τους δομή και την ικανότητα τους να διαχειρίζονται το εξίδρωμα του έλκους. Οι κυριότερες κατηγορίες επιθεμάτων σε σχέση με την διαχείριση του εξιδρώματος, είναι τα υδροκολοειδή, τα αλγηνικά, τα αφρώδη, τα υδροτριχοειδικά επιθέματα και οι απλές μεμβράνες. Συμπεράσματα: Ο στόχος στην κλινική πρακτική είναι, με τη χρήση των κατάλληλων τεχνικών και υλικών φροντίδας να εξασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση της υγρασίας στην επιφάνεια του έλκους ώστε να προαχθούν τα επουλωτικά φαινόμενα με παράλληλη προστασία από τις λοιμώξεις. Τα σύγχρονα επιθέματα μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα εργαλεία καθώς διαχειρίζονται ικανοποιητικά το εξίδρωμα των χρόνιων ελκών.
Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
The safer and faster healing of the ulcers is related to the proper management of the exudate. Modern dressings have a significant role in the care of chronic wounds, as their absorptive capacity and their different constructional structure give dressings the specific characteristics related to their permeability, capacity and their ability of retaining of the absorbed exudate. This study aimed to investigate the modern bibliography about the exudates’ management of chronic wounds, in clinic practice, using modern dressings. Method and material: A review of the published randomized controlled trials (RCTs) and the guidelines and systematic reviews was performed, in the databases PubMed, SCOPUS, Cochrane database, at reputable websites and in the guidelines of European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). Results: The exudate in acute wounds may have a beneficial effect on wound healing, while for chronic ulcers may inhibit the healing process. Changes in the amount and texture of the exudate, provide information on about the underlying condition of the wound and may provide evidence for increased bacterial load and / or presence of infection. The exudate management is a critical process for the healing of chronic ulcers. Significant role in this effort have modern pads which can be divided into categories, based on the material, construction structure and the ability to manage exudate of the ulcer. The main categories of dressings relative to the exudates’ management are hydrocolloid, alginate, foam, hydrocapillary dressings and simple films. Conclusions: The goal in clinical practice is to use the appropriate techniques and materials of care, so as to ensure proper management of moisture on the surface of the ulcers, in order to promote the healing effects while protecting against infections. Modern dressings may be proven to be useful tools in the exudate management of chronic ulcers.

journalArticle

**N/A**-Ιατρική
Απορρόφηση
Χρόνιο έλκος
Exudate
Εξίδρωμα
Ιατρική
Επιθέματα
Management
Medicine
Chronic wounds
Dressing
Relation
Nursing
Νοσηλευτική
Absorption
Συγκράτηση
**N/A**-Νοσηλευτική
Διαχείριση


Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2015-04-09
2013-09
2015-04-09T07:13:07Z

Kalemikerakis, I., Tzani, M.E. and Katsoulas, T. (2013). Exudate management of chronic ulcers, with modern dressing. “Περιεγχειρητική Νοσηλευτική”. 2(3): pp. 95-100

Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.)
Ιωάννης Κουτελέκος

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
free*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.