Επανενεργοποίηση και λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό (cmv) σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση στελεχιαίων κυττάρων αίματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοReactivation and infection from cytomegalovirus in patiens undergoing high-dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation
Επανενεργοποίηση και λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό (cmv) σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση στελεχιαίων κυττάρων αίματος

Μπασέτα, Αγγελική
Γουρνή, Μαρίτσα
Πολυκανδριώτη, Μαρία
Αλεξοπούλου, Νεκταρία
Γεωργιάδη, Ελπίδα Θ.

Introduction: There are many pathogens that can cause infection to patients undergoing autologous blood stem cell transplantation, and one of them is the human cytomegalovirus (CMV). Genetic material of the virus can be found in various types of cells (monocytes/ macrophages, lymphocytes, endothelial cells), but the exact location, where the virus simultaneously lives on, is not known yet. When the human body is found in a condition that favours the reactivation of the virus (immune supression), the latter can cause life – threatening infections. Purpose : The purpose of the present research was to record the frequency of CMV presence among patients undergoing autologous blood stem cell transplantation. Material and Method: The study population consisted of 95 patients, hospitalized at the Bone Marrow Transplantation Unit of a public General Hospital of Athens. Data were collected by a specially designed questionnaire for the needs of the present research. For statistical analysis was used SPSS 13.0 statistic programme and the statistical methods used were Mann-Whitney, t-test, Kruskal-Willis test, KolmogorovSmirnov test for checking the normality of the distribution. The measure of the correlation between variables was the Pearson product-moment correlation coefficient (typically denoted by r). The significance levels are bilateral and the statistical significance is placed at 0.05. Results: In this study of patients who underwent autologous transplantation, only 7 out of 84 patients (21,2%) had CMV reactivation and infection. The reactivation of the virus took place within 1 – 3 years after the transplantation. The analysis showed that none of these patients died of infection related to the virus. Conclusions: Reactivation and infection from cytomegalovirus in patients undergoing high-dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation ιs not frequent.
Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
Εισαγωγή :Πολλά παθογόνα μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτόλογη μεταμόσχευση στελεχιαίων κυττάρων αίματος, ένα από αυτά είναι και ο ανθρώπινος κυτταρτομεγαλοϊός. Γενετικό υλικό του ιού ανευρίσκεται σε διάφορα κύτταρα, όμως η ακριβής όμως θέση όπου ο ιός λαθροβιεί δεν είναι γνωστή. Όταν ο οργανισμός βρεθεί σε συνθήκες που ευνοούν την επανενεργοποίηση του ιού (ανοσοκαταστολή) τότε αυτός μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις απειλητικές για τη ζωή των ασθενών. Σκοπός: Της παρούσης ερευνητικής εργασίας ήταν η καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης του κυτταρομεγαλοϊού σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε αυτόλογη μεταμόσχευση στελεχιαίων κυττάρων αίματος. Υλικό και μέθοδος: τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 95 ασθενείς που νοσηλεύονταν σε δημόσιο νοσοκομείο. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο για τις ανάγκες της έρευνας. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 13.0 ενώ οι στατιστικές μέθοδοι ήταν Mann-Whitney Test, x2-τεστ, Kruskal-Willis test, Kolmogorov-Smirnov test. Για τον έλεγχο της σχέσης των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson (r). Τα επίπεδα σημαντικότητας είναι αμφίπλευρα και η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο 0,05. Αποτελέσματα: Σε αυτή την μελέτη των αρρώστων που έχουν υποστεί αυτόλογη μεταμόσχευση η επανενεργοποίηση και λοίμωξη από CMV παρατηρήθηκε σε 7 ασθενείς (21,2%) σε σύνολο 84 ασθενών. Η επανενεργοποίηση του ιού έγινε σε διάστημα 1-3 ετών μετά την μεταμόσχευση. Από τους ασθενείς αυτούς όπως προκύπτει από την ανάλυση κανένας δεν πέθανε από λοίμωξη που σχετίζονταν με τον ιό. Συμπεράσματα: Η επανενεργοποίηση και λοίμωξη από CMV των αρρώστων που έχουν υποβληθεί σε αυτόλογη μεταμόσχευση δεν είναι τόσο συχνή.

journalArticle

**N/A**-Ιατρική
Cytomegalovirus
Κυτταρομεγαλοϊός
Ιατρική
Autotransplantation
Medicine
Αυτόλογη μεταμόσχευση
Nursing
Νοσηλευτική
High-dose chemotherapy
**N/A**-Νοσηλευτική
Μεγαθεραπεία
Blood stem cells
Στελεχιαία κύτταρα αίματος


Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2015-04-09
2013-09
2015-04-09T07:39:08Z

Georgiadi, E., Polikandrioti, M., Μpaseta, A., Alexopoulou, N. and Gourni, M. (2013). Reactivation and infection from cytomegalovirus in patiens undergoing high-dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation . “Περιεγχειρητική Νοσηλευτική”. 2(3): pp. 113-130

Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.)
Ιωάννης Κουτελέκος


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
free*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.