Εξάρτηση από το κάπνισμα και μέθοδοι αντιμετώπισης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοSmoking addiction and methods of treatment
Εξάρτηση από το κάπνισμα και μέθοδοι αντιμετώπισης

Πατενταλάκης, Μιχάλης
Παππά, Αλεξάνδρα
Κουτίνου, Ελένη
Ευαγγέλου, Ελένη
Δημητριάδου, Μαρία

Χατζόγλου, Χρυσή
Κουτελέκος, Ιωάννης

Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
Effective treatments can lead to permanent smoking cessation, however, they must be readily available to all smokers. The higher rates of abstinence from smoking are achieved through specialized psychological assistance, pharmaceutical treatment and counseling support. The aim of the present study was to explore the demographic characteristics and smoking history of smokers attending a smoking cessation clinic in a public hospital of Attica one year after cessation. Method and material : The sample studied consisted of 300 smokers who came to public hospital in Attica. Data were collected by the completion of a form by the Hellenic Antismoking Society which is used to record the smoking habits of the population and to assess the severity of nicotine dependence, (Fagerstrom scale). Results : The analysis of the results showed that smokers who gave up smoking were 32,7%, those who failed 51,8% and those who relapsed 15,6%. The highest rate of success was noted among heavily dependent smokers at 53,7% compared to those who were moderate and mild dependent. Of the smokers who failed to quit smoking, 47,2% reported that they were not ready, 11,8% were frightened of the side-effects, 14,3% showed side-effects, 1,2% did not need any therapy, 16,8% believed that the treatment did not help, 8,1% experienced heavy stress and 0,6% did not give up for personal reasons. The prescribed therapy for the smokers who quit was boupropion at a rate of 56,7%, the nicotine sticker patches at a rate of 13,4% and nicotine chewing gum at 9%, combination of boupropion with sticker patches at a rate of 4,5%, boupropion and nicotine gums at 9% and sticker patches with gums at 7,5%. Conclusion : The result of the above methods of treatment at Smoking cessation clinic is quite satisfactory.
Αποτελεσματικές θεραπείες μπορούν να οδηγήσουν σε μακροχρόνια ή και οριστική διακοπή του καπνίσματος και θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους τους καπνιστές. Τα υψηλότερα ποσοστά αποχής από το κάπνισμα επιτυγχάνονται με την εξειδικευμένη ψυχολογική παρέμβαση, τη χορήγηση φαρμακευτικής θεραπείας και τη συμβουλευτική παραίνεση. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν να μελετήσει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία του ιστορικού καπνίσματος, καπνιστών που προσέρχονταν σε Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος σε δημόσιο Νοσοκομείο της Αττικής όπως επίσης και τα ποσοστά αποχής από το κάπνισμα ένα χρόνο μετά τη διακοπή. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 300 καπνιστές που προσήλθαν σε δημόσιο νοσοκομείο Αττικής. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη συμπλήρωση του εντύπου της Ελληνικής Αντικαπνιστικής Εταιρείας το οποίο χρησιμοποιείται για την καταγραφή των καπνιστικών συνηθειών του πληθυσμού και την εκτίμηση της βαρύτητας της εξάρτησης από τη νικοτίνη, (κλίμακα Fagerstrom). Αποτελέσματα: Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι, οι καπνιστές που διέκοψαν το κάπνισμα ήταν 32,7%, αυτοί που δεν διέκοψαν 51,8% και αυτοί που υποτροπίασαν 15,6%. Μεγαλύτερη επιτυχία στη διακοπή είχαν οι βαριά εξαρτημένοι καπνιστές με ποσοστό 53,7% έναντι των μέτρια και ήπια εξαρτημένων. Από τους καπνιστές που απέτυχαν να διακόψουν το 47,2% υποστήριξε ότι, δεν ήταν έτοιμοι, το 11,8% φοβήθηκε παρενέργειες, το 14,3% εκδήλωσε παρενέργειες, το 1,2% δεν χρειάζονταν αγωγή, το 16,8% πίστευε ότι δεν βοήθησε η αγωγή, το 8,1% βίωσαν κατάσταση έντονου άγχους και το 0,6% δεν διέκοψε για προσωπικούς λόγους. Η ακολουθούμενη αγωγή στους καπνιστές που διέκοψαν ήταν η βουπροπριόνη σε ποσοστό 56,7%, τα αυτοκόλλητα νικοτίνης σε ποσοστό 13,4%, οι τσίχλες νικοτίνης σε ποσοστό 9%, οι συνδυασμοί βουπροπιόνης με αυτοκόλλητα σε ποσοστό 4,5%, βουπροπιόνης με τσίχλες νικοτίνης 9% και τσίχλες νικοτίνης με αυτοκόλλητα σε ποσοστό 7,5%.

journalArticle

**N/A**-Ιατρική
Ψυχολογία
Psychology
Medical treatment
Ιατρική
Medicine
Smoking cessation clinic
Κάπνισμα
Ιατρείο διακοπής καπνίσματος
Smoking
Θεραπεία
**N/A**-Ψυχολογία


Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2014-01
2015-04-13
2015-04-13T10:39:08Z

Koutinou, E., Patentalakis, M., Dimitriadou, M., Pappa, A., Evagelou, E., et.al. (2014). Smoking addiction and methods of treatment . “Περιεγχειρητική Νοσηλευτική”. 3(1): pp. 35-46

Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.)
Ιωάννης Κουτελέκος


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
free*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.