Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση του προφίλ χρηστών ναρκωτικών
Exploration of drug users profile

Κορκοβίλη, Μαρία
Μπασέτα, Αγγελική
Πολυκανδριώτη, Μαρία
Αλεξοπούλου, Νεκταρία
Γεωργιάδη, Ελπίδα Θ.

Μάινα, Άννα

Σκοπός τη παρούσης εργασία ήταν η διερεύνηση του προφίλ χρηστών ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή της Αθήνας και των χαρακτηριστικών της χρήση αυτής (ενέσιμη χρήση και κοινή χρήση σύριγγας ). Υλικό και μέθοδος : Η συλλογή των στοιχείων έγινε με συ πλήρωση ερωτηματολογίου, με προσωπική συνέντευξη 184 χρηστών ναρκωτικών ουσιών, οι οποίοι προσήλθαν στη Μονάδα Άμεσης Βοήθειας και Υποστήριξης (ΜΑΒΥ) του ΟΚΑΝΑ για πρώτη φορά. Αποτελέσματα: Το δείγμα αποτέλεσαν 184 άτομα με μέση ηλικία τα 35,3 έτη (±8,8). Το 77,2% των συμμετεχόντων ήταν άντρες , το 82,1% είχε ελληνική υπηκοότητα και το 79,3% ήταν Έλληνες . 79,9% των συμμετεχόντων ήταν άνεργοι. Όσο αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, το 39,4% ήταν απόφοιτοι λυκείου ενώ το 22,3% είχε διακόψει το σχολείο. Το 37,5% των συμμετεχόντων πήρε μόνο του την απόφαση να ζητήσει βοήθεια στο θεραπευτικό πρόγραμμα. Το 62,0% των συμμετεχόντων που έκανε χρήση ηρωίνη την εισέπνεε από τη μύτη ενώ όσον αφορά στην κοκαΐνη, το 50,0% των συμμετεχόντων την χρησιμοποιούσε σε ενέσιμη μορφή. Το 92,3% των συμμετεχόντων έκαναν χρήση ηρωίνης κάθε μέρα τον τελευταίο μήνα. Η μέση ηλικία έναρξης της ουσία ήταν 22,6 έτη (±7,2) και μέση διάρκεια χρήσης ήταν 12,1 έτη (±8,4). Το 45,4% των συμμετεχόντων έκαναν ενέσιμη χρήση μέσα στον τελευταίο μήνα, εκ των οποίων το 18,1% είχε κάνει κοινή χρήση σύριγγας με άλλον ή με άλλους. Συμπεράσματα : Η ενημέρωση, η συμβουλευτική προσέγγιση αλλά και η εκπαίδευση των ενεργών χρηστών σε θέματα που αφορούν στην πρόληψη των μολυσματικών ασθενειών αποτελούν βασικές δραστηριότητες των θεραπευτικών προγραμμάτων.
Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
The aim of this study was to explore the profile of drug users in the Athens and the characteristics of the use ( injecting and syringe sharing ) . Method and material : Data were collected by the completion of questionnaire by personal interview of184 drug users who came to the Emergency Assistance Unit and Support (MAVY) OKANA for the first time. Results : The sample consisted of 184 individuals with a mean age of 35.3 years (± 8,8). 77.2% of participants were men, 82.1% had Greek nationality and 79.3% were Greek. 79.9% of the participants were unemployed. Regarding educational level of the participants, 39.4% were high school graduates and 22.3% had quit school. 37.5% of participants took by themselves the decision to seek help in the therapeutic program. 62.0% of participants had heroin through nose while 50.0% of the participants had cocaine through injection. 92.3% of participants used heroin every day for the last month. The average age of onset of substance use was 22.6 years (± 7,2) and average duration of use 12.1 years (± 8,4). 45.4% of participants had injection within the last month, 18.1% of whom had shared needles with another or others. Conclusion : Information, consultative approach as well as education of active users on issues related to the prevention of infectious diseases are key -elements of therapeutic programs.

journalArticle

Social sciences
Public health (URL:http://lod.nal.usda.gov/28292)
Κοινωνικές επιστήμες
Συπεριφορά υψηλού κινδύνου
**N/A**-Κοινωνικές επιστήμες
Sociology
**N/A**-Κοινωνιολογία
Χρήστε ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών
Κοινωνιολογία
Δημόσια υγεία
High-risk behavior
Iintravenous drug users


Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2014-01
2015-04-13
2015-04-13T10:57:46Z

Alexopoulou, N., Georgiadi, E., Polikandrioti, M., Korkovili, M., Baseta, A., et.al. (2014). Exploration of drug users profile . “Περιεγχειρητική Νοσηλευτική”. 3(1): pp. 47-61

Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.)
Ιωάννης Κουτελέκος


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
free*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.