Ψυχιατρικές διαταραχές αιμοκαθαιρομενων ασθενών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοPsychiatric disorders in hemodialysis patients
Ψυχιατρικές διαταραχές αιμοκαθαιρομενων ασθενών

Πιτσιώνης, Γιώργος
Μπουγά, Γεωργία

Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τις ψυχιατρικές διαταραχές που βιώνουν οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς. Υλικό και Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών, κυρίως στην ηλεκτρονική βάση 'pubmed' που αναφέρονταν τις ψυχιατρικές διαταραχές (άγχος και κατάθλιψη) που βιώνουν οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς. Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς εκτός από τα προβλήματα που απορρέουν από τη βιολογική διάσταση της νόσου βρίσκονται αντιμέτωποι µε πλήθος άλλων προβλημάτων, που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή, όπως η απώλεια χρόνου σε προγραμματισμένες συνεδρίες αιμοκάθαρσης, η αβεβαιότητα για το μέλλον, το άγχος του θανάτου, όπως επίσης η εξάρτηση τόσο από το μηχάνημα όσο και από τους επαγγελματίες υγείας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες σε συνδυασμό με τις αλλαγές σε πρωτύτερους προσωπικούς, οικογενειακούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς ρόλους πυροδοτούν την εκδήλωση προβλημάτων από τη ψυχική σφαίρα. Συμπεράσματα: Η αξιολόγηση του άγχους και της κατάθλιψης που βιώνουν οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της θεραπείας. Η κατάθλιψη και το άγχος πρέπει να μελετηθούν εκτενέστερα, προκειμένου να οργανωθούν καλύτερες προσεγγίσεις για την υγειονομική περίθαλψη για τα άτομα αυτά.
Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
The aim of the present study was to explore psychiatric disorders experienced by hemodialysis patients. Material and Method: The methodology followed included search review and research studies, mainly in electronic base 'pubmed' which referred to psychiatric disorders (anxiety and depression) experienced by hemodialysis patients. Results : According to the literature, hemodialysis patients apart from the problems arising from the biological aspects of the disease, usually face with a variety of other problems that affect their daily lives, such as loss of time on scheduled dialysis sessions, uncertainty about the future, anxiety of death, dependence of both the machine and health professionals. All these factors combined with the changes in previously personal, family, social and professional roles trigger the onset of mental problems. Conclusions : Assessment of anxiety and depression experienced by hemodialysis patients should be an integral part of treatment. Depression and anxiety should be studied more extensively in order to organize better approaches to health care for these individuals.

journalArticle

**N/A**-Ιατρική
Hemodialysis
**N/A**-Ψυχιατρική νοσηλευτική
Depression
Ιατρική
Ψυχιατρική νοσηλευτική
Medicine
Ψυχικές διαταραχές
Psychiatric nursing
Mental disorder
Anxiety
Αιμοκάθαρση
Άγχος
Κατάθλιψη


Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2015-04-13T12:07:17Z
2015-04-13
2014-05

Bouga , G. and Pitsionis , G. (2014). Psychiatric disorders in hemodialysis patients. “Περιεγχειρητική Νοσηλευτική”. 3(2): pp. 80-87

Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.)
Ιωάννης Κουτελέκος


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
free*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.