Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕτοιμότητα ως προς την εφαρμογή της τεκμηριωμένης νοσηλευτικής πρακτικής
can it be measured?
Readiness toward evidence-based practise implementation;
μπορεί να μετρηθεί;

Κούκια, Ευμορφία
Πατελάρου, Αθηνά Ε.
Δαφέρμος, Βασίλης
Μπροκαλάκη, Ηρώ
Μελάς, Χρήστος Δ.

Εισαγωγή: Ο ρόλος της τεκμηριωμένης πρακτικής στον τομέα της υγείας θεωρείται ιδιάζουσας σημασίας, καθώς επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα παρεχόμενης φροντίδας και κατ’ επέκταση, την έκβαση υγείας των ασθενών. Η διεθνής βιβλιογραφία επισημαίνει τα οφέλη της εφαρμογής της τεκμηριωμένης νοσηλευτικής πρακτικής (ΤΝΠ), χωρίς όμως να εστιάζει επαρκώς στην ετοιμότητα του νοσηλευτικού προσωπικού απέναντι στην υιοθέτησή της. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, δεν αποκάλυψε κάποιο αξιόπιστο εργαλείο στην ελληνική γλώσσα ικανό να μετρήσει και να εκτιμήσει την ετοιμότητα των νοσηλευτών ως προς την εφαρμογή της ΤΝΠ. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μετάφραση, πολιτισμική προσαρμογή και στάθμιση του ερωτηματολογίου “Evidence-Based Practice Readiness Survey (EBPRS)” στην ελληνική γλώσσα. Υλικό – Μέθοδος: 477 νοσηλευτές από πέντε ελληνικά δημόσια νοσοκομεία αποτέλεσαν το δείγμα της μελέτης αυτής. Διεξήχθη έλεγχος των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της κλίμακας και υπολογίστηκε ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s alpha. Επίσης, ο έλεγχος της παραγοντικής δομής της κλίμακας πραγματοποιήθηκε μέσω Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης, ενώ με τη βοήθεια της Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης έγινε επαλήθευση του Δομικού Στατιστικού Μοντέλου (Structural Equation Modeling, SEM). Αποτελέσματα: Η εσωτερική συνοχή του ερωτηματολογίου ήταν αρκετά υψηλή, δεδομένου ότι ο δείκτης Cronbach's alpha υπολογίστηκε ίσος με 0,85. Από την στατιστική ανάλυση προέκυψε ένα μοντέλο τεσσάρων παραγόντων με αρκετά καλούς δείκτες προσαρμογής. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (63,7%, ν=173) δήλωσε εξοικείωση με τον όρο ΤΝΠ, ενώ η αναζήτηση στο διαδίκτυο (53,7%, ν=256) φαίνεται ότι αποτελεί μια από τις προτιμώμενες μεθόδους αναζήτησης πληροφοριών. Συμπεράσματα: Η ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο για τη διερεύνηση της ετοιμότητας του νοσηλευτικού προσωπικού ως προς την εφαρμογή της ΤΝΠ, ενώ χρήσιμα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν για τις προτιμήσεις του νοσηλευτικού προσωπικού σε σχέση με την ΤΝΠ.
Background: The role of evidence-based practice in healthcare is of outmost importance, influencing a lot the quality of care and the patients’ outcomes as well. The international literature highlights the advantages of the evidence-based nursing practice implementation, but it does not focuses enough on nursing personnel’s readiness toward EBP adaption. The literature search did not reveal any valid tool in Greek language measuring and evaluating nurses’ readiness toward EBP implementation. Objectives: The aim of this study is the translation, cultural adaptation and validation of the Evidence Based Practice Readiness Survey (EBPRS) into the Greek language. Method: 477 nurses employed by five national healthcare hospitals in Greece, comprised our study population. The psychometric measurements that were performed and the Cronbach’s alpha coefficient was measured. The factor structure of the tool was tested by Explanatory Factor Analysis (EFA), while in a further step, confirmatory analysis (CFA) was conducted (Structural Equation Modeling, SEM). Results: The internal consistency of the Greek EBPRS version was high, as the Cronbach's alpha coefficient was found equal to 0.85. The statistical analysis revealed a four-factor model which offered a very good fit to our data. The majority of the participants (63.7%, n=173) stated that they are familiar with term EBP, while internet search (53.7%, n=256) seems to be one of the preferred methods in information seeking. Discussion: The Greek version of the EBPRS is a valid tool identifying nurses’ readiness towards evidence-based practice.
Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

journalArticle

**N/A**-Ιατρική
Structural equation modeling
Ετοιμότητα
Ένδειξη
Ιατρική
Τεκμηριωμένη πρακτική
Medicine
Theorie-Praxis-Verhältnis
Nursing
Νοσηλευτική
Readiness
Evidence
Δομικό στατιστικό μοντέλο
**N/A**-Νοσηλευτική


Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2015-04-13
2014-05
2015-04-13T12:37:40Z

Patelarou, A.E., Dafermos, V., Brokalaki, H., Melas, C.D. and Koukia, E. (2014). Readiness toward evidence-based practise implementation;: can it be measured?. “Περιεγχειρητική Νοσηλευτική”. 3(2): pp. 98-116

Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.)
Ιωάννης Κουτελέκος


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
free*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.