Ποιότητα ζωής αιμοκαθαιρόμενων ασθενών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοQuality of life in hemodialysis patients
Ποιότητα ζωής αιμοκαθαιρόμενων ασθενών

Κουτσοπούλου, Βασιλική
Τουλιά, Γεωργία

Kατά τις τελευταίες δεκαετίες, δίδεται ολοένα και περισσότερο έμφαση στην ποιότητα ζωής αιμοκαθαιρόμενων ασθενών. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά την ποιότητα ζωής αιμοκαθαιρόμενων ασθενών. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών που αναφέρονταν στην ποιότητα ζωής αιμοκαθαιρόμενων ασθενών. Αποτελέσματα : Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής ασθενών αιμοκαθαιρόμενων ασθενών είναι τα προβλήματα που απορρέουν από τη βαρύτητα της νόσου, διάφοροι κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες (ηλικία, φύλο), η κατάθλιψη, η αποτυχία συμμόρφωσης προς τις θεραπευτικές οδηγίες, η παρεχόμενη στήριξη από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, οι διαταραχές στον ύπνο και η ανεπαρκής πληροφόρηση. Επιπλέον, η φύση και χρονιότητα της νόσου συμπεριλαμβανομένης της εξάρτησης από το μηχάνημα της αιμοκάθαρσης και τους επαγγελματίες υγείας επιβάλλουν σημαντικούς περιορισμούς στην καθημερινή ζωή των αιμοκαθαιρόμενων. Συμπεράσματα: Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα κάθε θεραπείας και να εκτιμάται συστηματικά στην καθημερινή κλινική πρακτική και σε όλα τα στάδια της νόσου.
Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
During the last decades, more emphasis is put on quality of life in hemodialysis patients. The purpose of this study was to review the literature regarding the quality of life in hemodialysis patients. The method οf this study included bibliography research from both the review and the research literature which referred to the quality of life in haemodialysis patients. Results: According to the literature, the main factors affecting the quality of life of patients in hemodialysis patients are the problems of disease severity, various socio-demographic characteristics (age, gender), depression, failure to comply with treatment orders, the support provided by the family and social environment, sleep disturbances and insufficient information. Furthermore, the nature and chronicity of the disease including the dependence of the dialysis machine and healthcare professionals impose significant restrictions on the daily lives of hemodialysis patients. Conclusions: Assessment of quality of life in hemodialysis patients should be an integral part of the treatment and should be systematically assessed in routine clinical practice and at all stages of the disease.

journalArticle

**N/A**-Ιατρική
Factors
Ιατρική
Quality of life
Medicine
Ποιότητα ζωής
Nursing
Νοσηλευτική
Παράγοντες
Hemodialysis--Patients
Αιμοκάθαρση
**N/A**-Νοσηλευτική


Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2015-01
2015-04-13
2015-04-13T16:53:19Z

Toulia , G. and Koutsopoulou, V. (2015). Quality of life in hemodialysis patients. “Περιεγχειρητική Νοσηλευτική”. 4(1): pp. 10-18

Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.)
Ιωάννης Κουτελέκος


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
free*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.