Η πόλωση της εργασίας στην Ελλάδα: Μία τομεακή ανάλυση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ πόλωση της εργασίας στην Ελλάδα: Μία τομεακή ανάλυση (EL)

Φιλίνης, Κυριάκος

Στις περισσότερο ανεπτυγμένες οικονομίες παρατηρείται η τάση προς την πόλωση της εργασίας, η οποία οφείλεται στη μείωση της απασχόλησης στα επαγγέλματα μεσαίων δεξιοτήτων και στην αύξησή της στα επαγγέλματα υψηλών και χαμηλών δεξιοτήτων, η οποία οφείλεται, κυρίως, στην τεχνολογική πρόοδο και στην παγκοσμιοποίηση. Ωστόσο, η τάση αυτή δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται στην περίπτωση της Ελλάδας, καθώς ενισχύεται η απασχόληση στα επαγγέλματα μεσαίων δεξιοτήτων και συρρικνώνεται στα επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων. Το γεγονός αυτό οφείλεται, κυρίως, στην επέκταση της απασχόλησης σε χαμηλής τεχνολογικής έντασης τομείς της οικονομίας. (EL)
In the most advanced economies it is observed a tendency towards the job polarisation, which is due to the decline of employment in the middle-skill jobs and its increase in the high-skill and the low-skill jobs. The technological progress and globalisation are the main explanatory factors of the job polarisation. This tendency is not confirmed in the case of Greece. On the contrary, the employment seems to be increased in the middle-skill job and to be shrinked in the low-skill jobs. This is mainly due to the expansion of employment in low intensive technology sectors of the economy. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο το οποίο έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση (EL)

Πόλωση της Εργασίας (EL)
Δεξιότητες (EL)
Skills (EN)
Job polarization (EN)


Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Ελληνική γλώσσα

2019-10-15


Hellenic Scientific Institute Economics of Education & Lifelong Learning, of Research & In (EL)

2529-2153
Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία; Τόμ. 2 (2019): Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018; 656-665 (EL)
Education, Lifelong Learning, R&D, Innovation and Economy; Τόμ. 2 (2019): Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018; 656-665 (EN)

Copyright (c) 2019 Κυριάκος Φιλίνης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.