Η εφαρμογή της μεθόδου Project στην εκπαίδευση ενηλίκων: Διερεύνηση των απόψεων των ενήλικων εκπαιδευομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εφαρμογή της μεθόδου Project στην εκπαίδευση ενηλίκων: Διερεύνηση των απόψεων των ενήλικων εκπαιδευομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (EL)

Σπαθάρη, Μαρία Γ.

Με την παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρήθηκε να μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η μέθοδος διδασκαλίας project στις δομές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Δημοσίων, Ιδιωτικών, Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Σιβιτανιδείου σχολής, και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους των δομών και το μορφωτικό τους επίπεδο αναφορικά με το ρόλο του εκπαιδευτή και την χρησιμότητα του project.Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 205 άτομα εκπαιδευμένοι σε ΙΕΚ Δημοσίων, Ιδιωτικών, ΟΑΕΔ και Σιβιτανιδείου σχολής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται περισσότερο στην διδακτική μέθοδο του project στην οποία ο εκπαιδευτής έχει κυρίως βοηθητικό ρόλο. Ωστόσο οι απόψεις τους διέφεραν ανάλογα με τη δομή στην οποία φοιτούσαν οι εκπαιδευόμενοι, ως προς το ρόλο που διαδραματίζει ο εκπαιδευτής αλλά και την χρησιμότητα του σχεδίου εργασίας, η οποία επίσης φάνηκε να εξαρτάται από το μορφωτικό τους επίπεδο. Θέση του παρόντος άρθρου είναι ότι οι νέες μέθοδοι και τεχνικές εκπαίδευσης έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη  μαθησιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων. (EL)
  This research project attempts to study the way in which the project teaching method is conducted in the structures of the Vocational Training Institutes : Public and Private Institutes, Job Center Plus, Sivitanidios School. Furthermore, the aim of the current study is to find out whether there are differences between the trainees of the structures with regard to the role of the trainer and the usefulness of the project. The participants of the survey consisted of 205 trainees inVocational Training Institutes (Public, Private, Job Center Plus and Sivitanidios schools). The results showed that trainees are more involved in the teaching method of project in which the trainer mainly has an auxiliary role. However, their views differed according to the structure that trainees were studying, the role of the trainer and the usefulness of the project, which also seemed to be dependent on their educational level.This article demonstrates that the new educational methods and technics have as a result the development of educational and social skills. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο το οποίο έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση (EL)

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) (EL)
Παιδαγωγική σχεδίου εργασίας (Πρότζεκτ) (EL)
Εκπαίδευση ενηλίκων (EL)
Δια Βίου Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων (EL)
Επαγγελματική εκπαίδευση (EL)
Vocational Training Institutes (ΙΕΚ*) (EN)
Adult education (EN)
Educational work plan (Project) (EN)
Vocational training (EN)


Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Ελληνική γλώσσα

2019-10-15


Hellenic Scientific Institute Economics of Education & Lifelong Learning, of Research & In (EL)

2529-2153
Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία; Τόμ. 2 (2019): Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018; 477-486 (EL)
Education, Lifelong Learning, R&D, Innovation and Economy; Τόμ. 2 (2019): Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018; 477-486 (EN)

Copyright (c) 2019 ΣΠΑΘΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.