Δημόσιες επενδύσεις και οικονομική μεγέθυνση: η περίπτωση της Ελλάδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔημόσιες επενδύσεις και οικονομική μεγέθυνση: η περίπτωση της Ελλάδας (EL)

Καραΐσκου, Ελισάβετ
Καμενάκη, Ραφαηλία
Πρόντζας, Παναγιώτης

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει το ρόλο των δημοσίων επενδύσεων στη διαδικασία της οικονομικής μεγέθυνσης, εστιάζοντας στην περίπτωση της Ελλάδας. Ειδικότερα, θα εξεταστεί  εμπειρικά η σχέση των δημοσίων επενδύσεων με την οικονομική μεγέθυνση και θα εκτιμηθεί το μέγεθος της επιρροής αυτής συγκριτικά με την αντίστοιχη επίδραση των ιδιωτικών επενδύσεων και της κατανάλωσης. Η έρευνα βασίζεται σε δεδομένα που αφορούν βασικά μακροοικονομικά μεγέθη για την Ελλάδα κατά την περίοδο 2002-2017, ενώ στηρίζεται στην ανάπτυξη κατάλληλου οικονομετρικού υποδείγματος. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης φανερώνουν την ύπαρξη μιας θετικής, στατιστικά σημαντικής αλλά περιορισμένης  σχέσης μεταξύ δημοσίων επενδύσεων και οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα κατά την υπό εξέταση περίοδο.   (EL)
This paper attempts to investigate the role of public investments in the process of economic growth, focusin on the case of Greece. More specifically, it examines the impact of public investments on economic growth,as well as the intensity of this impact when compared to the effect of private investments and consumption.This study is based on econometric analysis with macroeconomic data for Greece over the 2002-2017 period. The results show a positive, statistically significant but limited effect of public investment on GDP growth for the case of Greece during the examined time-period. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο το οποίο έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση (EL)

δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις (EL)
κατανάλωση (EL)
οικονομετρική ανάλυση (EL)
Α.Ε.Π. (EL)
Ελλάδα (EL)
οικονομική μεγέθυνση (EL)
Greece (EN)
G.D.P. (EN)
public and private investments (EN)
econometric analysis economic growth (EN)
private consumption (EN)


Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Ελληνική γλώσσα

2019-10-15


Hellenic Scientific Institute Economics of Education & Lifelong Learning, of Research & In (EL)

2529-2153
Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία; Τόμ. 2 (2019): Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018; 571-577 (EL)
Education, Lifelong Learning, R&D, Innovation and Economy; Τόμ. 2 (2019): Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018; 571-577 (EN)

Copyright (c) 2019 Ελισάβετ Καραΐσκου, Παναγιώτης Πρόντζας, Ραφαηλία Καμενάκη (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.