Οικονομική Αξιολόγηση της Πολιτικής των Συγχωνεύσεων στα Δημοτικά Σχολεία: Η περίπτωση της Π.Ε. Εύβοιας στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟικονομική Αξιολόγηση της Πολιτικής των Συγχωνεύσεων στα Δημοτικά Σχολεία: Η περίπτωση της Π.Ε. Εύβοιας στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (EL)
Economic Evaluation of mergers’ policy in the primary schools: The case of the Regional Unit of Evia in Sterea Ellada (EN)

Τσιλέμου, Ελένη

Η διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί σημαντικό ζήτημα εκπαιδευτικής πολιτικής. Στη λογική εξορθολογισμού του εκπαιδευτικού συστήματος εντάσσεται η πολιτική των συγχωνεύσεων των σχολικών μονάδων. Στην Ελλάδα, απόπειρες συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων έγιναν μάλλον, διστακτικά και μόλις, την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, όλες οι απόπειρες εφαρμογής της πολιτικής στερούνταν οικονομικής αξιολόγησης του εγχειρήματος, εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων. Η παρούσα εργασία έχει στόχο την εκ των υστέρων, οικονομική αξιολόγηση της πολιτικής των συγχωνεύσεων, όπως εφαρμόστηκε για τα Δημοτικά Σχολεία της Π.Ε. Ευβοίας στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, την περίοδο 2011-2012. Η έρευνα συγκρίνει το Ετήσιο Δημόσιο Κόστος ανά Μαθητή, κατά το σχολικό έτος 2010-2011 (πριν από τις συγχωνεύσεις) με το αντίστοιχο Κόστος, κατά το σχολικό έτος 2013-2014 (μετά τις συγχωνεύσεις). Η εμπειρική ανάλυση στηρίζεται στην ενότητα του Κόστους των Οικονομικών της Εκπαίδευσης. Τα ευρήματα της Εμπειρικής Ανάλυσης αποκαλύπτουν ότι μετά τις συγχωνεύσεις, προέκυψαν σχολικές μονάδες μεγαλύτερου μεγέθους και μείωση του Ετήσιου Δημόσιου Κόστους ανά μαθητή. (EL)
The structure of educational system is a very important issue of educational policy. For a more rational structure associated issue of school mergers. In Greece it has been only in the last decade that school mergers have been attempted, yet rather tentatively. However, all such mergers were brought into effect without ex ante or ex post economic evaluation. The present study attempts an ex post economic evaluation of the primary school mergers which have taken place in the Regional Unit of Evia in Sterea Ellada between the years 2011 and 2012. Research compares the Annual Social Cost per Student of the school years 2010-2011 (before the decision was implemented) and 2013-2014 (after the decision was implemented). The Empirical Analysis has been based on the Unit of Cost in Economics of Education. The research findings reveal that after the decision the average school size was increased and the Annual Social Cost per Student was decreased. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο το οποίο έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση (EL)

Μέσο Ετήσιο Δημόσιο Κόστος (EL)
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (EL)
Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων (EL)
Οικονομική Αξιολόγηση (EL)
Annual Average Social Cost (EN)
Economic Evaluation (EN)
Primary Education (EN)
School Mergers (EN)


Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Ελληνική γλώσσα

2017-05-11


Hellenic Scientific Institute Economics of Education & Lifelong Learning, of Research & In (EL)

2529-2153
Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία; Τόμ. 1 (2016); 84-94 (EL)
Education, Lifelong Learning, R&D, Innovation and Economy; Τόμ. 1 (2016); 84-94 (EN)

Copyright (c) 2017 Ελένη Τσιλέμου (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.