Μοντελοποίηση Γνώσης και Βάσεις Γνώσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜοντελοποίηση Γνώσης και Βάσεις Γνώσης (EL)
Knowledge modeling and Knowledge Bases (EN)

Σταλίδης, Γεώργιος (EL)
Stalidis, Georgios (EN)

Διαμαντάρας, Κωνσταντίνος (EL)
Τριανταφύλλου, Σωτήριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Diamantaras, Konstantinos (EN)
Triantafillou, Sotirios (EN)

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η εισαγωγή στη μοντελοποίηση γνώσης και ο διαχωρισμός των τεχνικών επιχειρηματικής ευφυΐας που βασίζονται σε γνώση από αυτές που βασίζονται στα δεδομένα και την πληροφορία. Παρουσιάζεται η διαφόρων τύπων γνώση και τα κυριότερα μοντέλα γνώσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις οντολογίες και τα συστήματα κανόνων και περιλαμβάνονται βασικά στοιχεία για την κατανόηση των εννοιών και της χρησιμότητας των αντίστοιχων τεχνολογιών. Παρατίθενται επίσης απλά παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση της σχετικής φιλοσοφίας και παραπομπές για τους αναγνώστες που επιθυμούν περισσότερη εμβάθυνση. Περιλαμβάνεται η παρουσίαση ενδεικτικής εφαρμογής από το χώρο του τουριστικού μάρκετινγκ. (EL)
The purpose of this chapter is to introduce the reader to knowledge modeling and to the distinction between business intelligence techniques which are based on knowledge from those which are based on data and information. The different types of knowledge and the main knowledge models are presented. Particular reference is included to ontologies and rule-based systems and basic points on the concepts and usefulness of the related technologies are included. Simple examples are also given to enable the understanding of the related philosophy and bibliographic references are available to the readers who wish further deepening in the field. A representative application of a knowledge-based decision support system from the field of touristic marketing is presented. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΝΩΣΗΣ (EL)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (EL)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
Business Intelligence (EN)
Data Analytics (EN)
Knowledge Extraction (EN)
Marketing Information Systems (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.