Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΛιβαδοπονία (EL)
RANGELAND SCIENCE (EN)

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (EL)
ECOLOGY, MANAGEMENT AND IMPROVEMENT OF RANGELANDS (EN)

Βραχνάκης, Μιχαήλ (EL)
Vrachnakis, Michail (EN)

Ράπτη, Έλλη (EL)
Παπαναστάσης, Βασίλειος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papanastasis, Vasileios (EN)
Rapti, Elli (EN)

Τα λιβάδια συγκαταλέγονται στους πολυτιμότερους εδαφοπονικούς πόρους της χώρας μας, τόσο σε έννοιες έκτασης, όσο και συμβολής στην εθνική οικονομία και πολιτισμό, ενώ και οι προοπτικές ανάπτυξής τους είναι σημαντικότατες. Ως εκ’ τούτου, η ανάγκη επισταμένης μελέτης των πολύτιμων αυτών οικοσυστημάτων κρίνεται απαραίτητη. Η επιστήμη που ασχολείται με τα λιβάδια ονομάζεται Λιβαδοπονία. Η Λιβαδοπονία, ως εφαρμοσμένη επιστήμη, χωρίζεται σε δύο σημαντικούς κλάδους: της Λιβαδικής Οικολογίας, η οποία προσφέρει τις οικολογικές αρχές λειτουργίας των λιβαδικών οικοσυστημάτων και της Διαχείρισης των Λιβαδιών, η οποία με γνώμονα τις οικολογικές αρχές και τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου προσφέρει τις τεχνικές για την αειφορική διαχείρισή τους. Αντίστοιχα, το παρόν σύγγραμμα καλύπτει και τους δύο αυτούς κλάδους της επιστήμης της Λιβαδοπονίας. Συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος αναλύονται οι βασικές αρχές της Λιβαδικής Οικολογίας και στο δεύτερο αναπτύσσεται η εφαρμοσμένη έκφανση της Λιβαδοπονίας, δηλ. η Διαχείριση των Λιβαδιών. Έμφαση δίνεται σε σύγχρονες προσεγγίσεις και σε εφαρμοσμένες μελέτες περίπτωσης του συγγραφέα και συνεργατών του. (EL)
Rangelands are among the most valuable natural resources of Greece, both in terms of area, and contribution to the national economy and culture as well, while the development prospects are substantial. As a result, the need for thorough consideration of these valuable ecosystems is essential. The science that deals with rangelands is called Rangeland Science (RS). The RS as applied science is divided into two major branches: the Rangeland Ecology, which offers the principles of ecological operation of rangeland ecosystems and Rangeland Management, which in light of ecological principles and the needs of modern man provides technical solutions for their sustainable management. Accordingly, this book hopes to cover both branches of RS. In particular, the first part analyzes the basic principles of Rangeland Ecology and the second develops the applied aspect of Rangeland Management. Emphasis is given to modern approaches in applied case studies. (EN)

learningMaterial
book

ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΦΥΤΑ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (EL)
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (EL)
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ (EL)
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (EL)
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (EL)
Rangeland Improvement (EN)
Rangeland Ecology (EN)
Livestock Husbandry (EN)
Pastures (EN)
Rangeland Plants (EN)
Rangeland Management (EN)


Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.