Ποιοτική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των λιβαδιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠοιοτική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των λιβαδιών (EL)
Qualitative assessment of functioning of rangelands (EN)

Βραχνάκης, Μιχαήλ (EL)
Vrachnakis, Michail (EN)

Ράπτη, Έλλη (EL)
Παπαναστάσης, Βασίλειος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papanastasis, Vasileios (EN)
Rapti, Elli (EN)

Η δυναμική και οικολογική αποτελεσματικότητα των λιβαδιών και κατ’ επέκταση η οικονομική τους απόδοση επηρεάζονται καθοριστικά από τις οικολογικές διαταραχές (σύνδεση με την προηγούμενη διδακτική ενότητα). Έτσι κρίνεται απαραίτητο η αποτύπωση της κατάστασης λειτουργίας των λιβαδιών με τη χρήση ποιοτικών κριτηρίων και δεικτών προσαρμοσμένων στις μεσογειακές συνθήκες. Η ποιοτική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των λιβαδιών παρέχει το πλαίσιο και λειτουργεί συμπληρωματικά και καθοριστικά στην ποσοτική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας λειτουργίας τους (σύνδεση με την επόμενη διδακτική ενότητα) και καθορίζει τις κατευθύνσεις βελτίωσης που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαχείριση των λιβαδιών. (EL)
Rangeland dynamics and ecological efficiency and therefore their economic performance are significantly influenced by ecological disturbances (connection to the previous Unit). Thus, it is necessary to study the status of functioning of rangelands by using qualitative criteria and indicators adapted to Mediterranean conditions. The qualitative assessment of functioning of rangelands provides the framework and complements and acts decisively to quantitative assessment (connection to the next Unit); it specifies the directions for improvement that has to be taken into account in the management of rangelands. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΦΥΤΑ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (EL)
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (EL)
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ (EL)
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (EL)
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (EL)
Rangeland Improvement (EN)
Rangeland Ecology (EN)
Livestock Husbandry (EN)
Pastures (EN)
Rangeland Plants (EN)
Rangeland Management (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.