Στοιχεία διαχείρισης λιβαδιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτοιχεία διαχείρισης λιβαδιών (EL)
Elements of rangeland management (EN)

Βραχνάκης, Μιχαήλ (EL)
Vrachnakis, Michail (EN)

Ράπτη, Έλλη (EL)
Παπαναστάσης, Βασίλειος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papanastasis, Vasileios (EN)
Rapti, Elli (EN)

Η ποσοτικοποίηση των παραμέτρων της λιβαδικής πρωτογενούς παραγωγής και της κατανομής της στο χώρο (σύνδεση με την προηγούμενη διδακτική ενότητα) παρέχει τα σημαντικότερα πρωτογενή δεδομένα για την ορθολογική διαχείριση των λιβαδιών. Αναλύονται οι βασικοί επιστημονικοί όροι που χρησιμοποιούνται κατά τη διαχείριση των λιβαδιών, κυρίως ως βοσκότοποι. Δίνεται το ορθολογικό πλαίσιο της κανονικής χρήσης των λιβαδιών και η έννοια της λιβαδικής μονάδας. Περιγράφονται οι διαχειριστικοί στόχοι και τα μέσα επίτευξης αυτών. Συζητιούνται οι έννοιες βοσκοϊκανότητα, βοσκοχωρητικότητα, βοσκοφόρτωση, πίεση βοσκής. Περιγράφονται οι προδιαγραφές των σχεδίων βόσκησης. Παρατίθενται μελέτες περίπτωσης υπολογισμού της βοσκοϊκανότητας και της ρύθμισης της βόσκησης στον χώρο και τον χρόνο. Οι γνώσεις αυτές αποτελούν τη βάση για την κατανόηση και την ορθολογική εφαρμογή της Λιβαδοπονίας. (EL)
Quantification of the parameters of rangeland primary production and its spatial distribution (connection to the previous UNIT) provides the major source data for the organized management of rangelands. Key scientific terms used in the management of pastures, mainly as pasture, are analyzed. The context of the proper use of rangelands and the concept of Rangeland Unit are discussed. The management objectives and the means of achieving them are described. The concepts of grazing capacity, carrying capacity, stocking rate, and grazing pressure are presented. The specifications of grazing plans are described. Case studies on grazing capacity and regulation of grazing in space and time are presented. This knowledge forms the basis for understanding and implementing effective rangelad management. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΦΥΤΑ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (EL)
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (EL)
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ (EL)
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (EL)
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (EL)
Rangeland Improvement (EN)
Rangeland Ecology (EN)
Livestock Husbandry (EN)
Pastures (EN)
Rangeland Plants (EN)
Rangeland Management (EN)


Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.