Μορφογένεση και φυσιολογία λιβαδικών φυτών – σημαντικά λιβαδικά φυτά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜορφογένεση και φυσιολογία λιβαδικών φυτών – σημαντικά λιβαδικά φυτά (EL)
Morphogenesis and physiology of rangeland plants - important rangeland plants (EN)

Βραχνάκης, Μιχαήλ (EL)
Vrachnakis, Michail (EN)

Τάντος, Αλέξανδρος (EL)
Ράπτη, Έλλη (EL)
Παπαναστάσης, Βασίλειος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papanastasis, Vasileios (EN)
Rapti, Elli (EN)
Tantos, Alexandros (EN)

Το κεφάλαιο εισάγει το φοιτητή στη Λιβαδική Οικολογία. Η φυτοκοινότητα αποτελεί το σημαντικότερο διαφοροποιό δομικό συστατικό των λιβαδιών, έναντι των άλλων φυσικών οικοσυστημάτων. Η γνώση των σημαντικότερων φυσιολογικών τους λειτουργιών συμβάλλει στην κατανόηση της προσαρμογής τους σε ακραία ή μη περιβάλλοντα. Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου αυτού οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει τη φυσιολογική και μορφολογική βάση διαφοροποίησης των φυτών των λιβαδικών οικοσυστημάτων (σύνδεση με την προηγούμενη διδακτική ενότητα). Έτσι θα μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα την οικολογική διαφοροποίηση των σημαντικότερων ομάδων φυτών στα λιβάδια (σύνδεση με την επόμενη διδακτική ενότητα). (EL)
This chapter introduces the student in Rangeland Ecology. The plant communities is the most important differentiator structural component of rangelands, over other natural ecosystems. The knowledge of the most important physiological functions contributes to the understanding of adaptation of rangeland plants to extreme environments or not. Upon completion of this chapter, students will understand the physiological and morphological bases of differentiation based of rangeland plants (link with the previous Session). This will enable them to better understand the ecological differentiation of the major groups of plants in rangelands (link to the next Session). (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΨΥΧΑΝΘΗ (EL)
ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ (EL)
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΑ (EL)
ΑΛΛΕΣ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΕΣ ΠΟΕΣ (EL)
ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
Herbs (EN)
Legumes (EN)
Fodder Shrubs And Trees (EN)
Phenology (EN)
Grasses (EN)
Ecophysiology (EN)


Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.