Δυναμική της λιβαδικής βλάστησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔυναμική της λιβαδικής βλάστησης (EL)
Rangeland vegetation dynamics (EN)

Βραχνάκης, Μιχαήλ (EL)
Vrachnakis, Michail (EN)

Τάντος, Αλέξανδρος (EL)
Ράπτη, Έλλη (EL)
Παπαναστάσης, Βασίλειος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papanastasis, Vasileios (EN)
Rapti, Elli (EN)
Tantos, Alexandros (EN)

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση των βασικών αρχών της δυναμικής της λιβαδικής βλάστησης σε έννοιες αλληλοπαρέμβασης και διαδοχής. Τα λιβαδικά φυτά, από κοινού με τα ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά των λιβαδικών τύπων οικοτόπων, (σύνδεση με την προηγούμενη διδακτική ενότητα), συμμεταβάλλονται στο χρόνο και στο χώρο. Περιγράφονται οι κρίσιμοι οικολογικοί παράγοντες και οι θετικές, αρνητικές και ουδέτερες αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ίδιων (ενδοειδικές και διειδικές) και διαφορετικών τροφικών επιπέδων. Έμφαση δίνεται στη σημασία της βόσκησης, (σύνδεση με την επόμενη διδακτική ενότητα) και των αναδράσεων που αυτή συνεπάγεται, ως μία φυσική ρυθμιστική διεργασίας στα λιβαδικά οικοσυστήματα. (EL)
The aim of the Unit is to understand the basic principles of rangeland vegetation dynamics in terma of interference and succession. Rangeland plants, together with the specific environmental characteristics of rangeland habitat types (link to the previous Unit) covary in time and space. The critical ecological factors and the positive, negative or neutral interactions that occur between the same (intraspecific and interspecific) or different trophic levels are descibed. Emphasis is placed on the importance of grazing (link to the next module) and the feedback it generates, as a natural regulatory process in rangeland ecosystems. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (EL)
ΑΛΛΗΛΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (EL)
ΔΙΕΙΔΙΚΟΣ (EL)
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ (EL)
ΔΙΑΔΟΧΗ (EL)
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (EL)
ΕΝΔΟΕΙΔΙΚΟΣ (EL)
ΑΥΤΟΑΡΑΩΣΗ (EL)
ΠΟΡΟΣ (EL)
Competition (EN)
Facilitation (EN)
Succession (EN)
Intraspecific (EN)
Interference (EN)
Susbstitution Rate (EN)
Self-thinning (EN)
Resource (EN)
Interspecific (EN)


Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.