Επιδράσεις της βόσκησης - Οικολογικές διαταραχές στα λιβάδια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιδράσεις της βόσκησης - Οικολογικές διαταραχές στα λιβάδια (EL)
Grazing effects - Ecological disturbances in rangelands (EN)

Βραχνάκης, Μιχαήλ (EL)
Vrachnakis, Michail (EN)

Ράπτη, Έλλη (EL)
Παπαναστάσης, Βασίλειος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papanastasis, Vasileios (EN)
Rapti, Elli (EN)

Η δυναμική της λιβαδικής βλάστησης η οποία διαμορφώνει το φυσικό πλαίσιο εξέλιξης των λιβαδιών και των συστατικών τους στο χώρο και το χρόνο (σύνδεση με την προηγούμενη διδακτική ενότητα)δύναται να εκδηλωθεί μετά από την επίδραση φυσικών (οικολογικών) ή μη (ανθρωπογενών) παραγόντων. Περιγράφονται αυτοί οι παράγοντες και οι επιπτώσεις τους. Έμφαση δίνεται στην ομογενοποίηση και στην υποβάθμιση της βιολογικής ποικιλότητας. Κατατίθενται μέθοδοι προστασίας. Η υποβάθμιση των λιβαδικών οικοσυστημάτων και η αποφυγή της μη αντιστρεπτής ερημοποίησής τους αποζητά την ορθολογική διαχείριση των λιβαδικών τύπων (σύνδεση με την επόμενη διδακτική ενότητα). (EL)
Rangeland vegetation dynamics which forms the natural framework of the spatial and temporal development of grasslands and their components (connection to the previous Unit) may occur after the impact of natural (ecologic) or not (anthropogenic) factors. Describe these factors and their impact. Emphasis is given to homogenization and the degradation of biological diversity. Protection methods are described. The degradation of rangeland ecosystems and avoiding of irreversible conditions like desertification seek their longstanding rational management of rangeland types (link to the next Unit). (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (EL)
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (EL)
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ (EL)
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (EL)
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (EL)
Rangeland Improvement (EN)
Rangeland Ecology (EN)
Livestock Husbandry (EN)
Pastures (EN)
Rangeland Management (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.