Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2015 (EL)
Κοινωνία της πληροφορίας (EL)
Information Society (EN)

Τριανταφύλλου, Βασίλειος (EL)
Παρασκευάς, Μιχαήλ (EL)
Ασημακόπουλος, Γεώργιος (EL)
Paraskevas, Michail (EN)
Asimakopoulos, Georgios (EN)
Triantafyllou, Vasileios (EN)

Ξιφαρά, Φωτεινή (EL)
Στασινού, Σταυρούλα (EL)
Συρμακέσης, Σπύρος (EL)
Τσεμπερλίδου, Μελπομένη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Tsemperlidou, Melpomeni (EN)
Kallipos (EN)
Syrmakesis, Spyros (EN)
Xifara, Foteini (EN)
Stasinou, Stavroula (EN)

Το ηλεκτρονικό σύγγραμμα έχει τίτλο "Κοινωνία της Πληροφορίας" και υπότιτλο "Υποδομές, Υπηρεσίες και Επιπτώσεις". Διαπραγματεύεται το τεχνολογικό, οργανωτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής των ΤΠΕ σε όλο το εύρος εφαρμογής τους στη σύγχρονη κοινωνία. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων που θεραπεύουν την Πληροφορική (Πανεπιστημίων ή/και ΤΕΙ) αλλά και σε φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που σχετίζονται με τις ΤΠΕ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για αυτοεκπαίδευση καθώς είναι γραμμένο με τρόπο που δεν προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών τεχνικών γνώσεων από την πλευρά του αναγνώστη. Τα κεφάλαια του βιβλίου έχουν σχετική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο διδάσκων να μπορεί να επιλέξει μεμονωμένα κεφάλαια στην διδασκαλία του για να καλύψει ή να εμβαθύνει σε ειδικά θέματα. Τα θέματα (κεφάλαια) που διαπραγματεύονται είναι: 1. Η έννοια και το περιεχόμενο της Κοινωνίας της Πληροφορίας 2. Το λογισμικό και ο ρόλος του στην Κοινωνία της Πληροφορίας 3. Ο ρόλος των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην Κοινωνία της Πληροφορίας 4. Το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες του 5. Το περιεχόμενο, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο 6. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 7. Η δημόσια διοίκηση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 8. Η δημοκρατία στην Κοινωνία της Πληροφορίας 9. Η οικονομία στην Κοινωνία της Πληροφορίας 10. Ειδικά θέματα εφαρμογών της Κοινωνίας της Πληροφορίας 11. Δράσεις του ελληνικού κράτους για την Κοινωνία της Πληροφορίας (EL)
The e-book entitled "Information Society" and subtitled "Infrastructure Services and Impacts". It negotiates the technological, organizational and regulatory framework for implementation of ICT throughout their range of application in modern society. Aimed at undergraduates departments that treat IT (Universities and / or Technological Educational Institutes) to students and postgraduate ICT-related curricula. It can also be used for self-learning as it is written in a way that does not requires specific technical knowledge on the part of the reader. The book's chapters are relative autonomy and independence between them, so the teacher can choose individual chapters in his teaching to meet or deepen on specific topics. The themes (chapters) that are traded are: 1. The meaning and scope of the Information Society 2. The software and its role in the Information Society 3. The role of telecommunications infrastructure in the Information Society 4. The internet and its services 5. The content, safety and confidence in the Internet 6. Education in the Information Society 7. The public administration in the Information Society 8. Democracy in Information Society 9. The economy in the Information Society 10. Specific Information Society applications topics 11. Actions by the Greek State for the Information Society (EN)

learningMaterial
book

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (EL)
ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (EL)
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (EL)
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (EL)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (EL)
ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (EL)
ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (EL)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (EL)
Computer Networks (EN)
E-learning (EN)
Open Source (EN)
Computer Architecture (EN)
Broadband (EN)
E-democracy (EN)
E-commerce (EN)
E-government (EN)
Interoperability (EN)
Open Data (EN)
Operating Systems (EN)
Open Access (EN)
E-consultation (EN)
New Economy (EN)
Information Society (EN)
E-health (EN)
Internet (EN)
E-business (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-12-15



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.