Εγχειρίδιο αναισθησιολογίας & περιεγχειρητικής φροντίδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εγχειρίδιο αναισθησιολογίας & περιεγχειρητικής φροντίδας (EL)
MANUAL OF ANAESTHESIOLOGY & PERIOPERATIVE CARE (EN)

Παπαϊωάννου, Αλεξάνδρα (EL)
Ασκητοπούλου, Ελένη (EL)
Papaioannou, Alexandra (EN)
Askitopoulou, Eleni (EN)

Νύκταρη, Βασιλεία (EL)
Νάθενας, Οδυσσέας (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Nyktari, Vasileia (EN)
Nathenas, Odysseas (EN)

Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται το μάθημα της Αναισθησιολογίας σε ιατρικες και νοσηλευτικές σχολές, καθώς και σε ειδικευόμενους στις ειδικότητες Αναισθησιολογίας και Χειρουργικής, αλλά και ειδικευμένους γιατρούς και νοσηλευτές Αναισθησιολογίας. Το εγχειρίδιο έχει στόχο την ιεραρχημένη και κωδικοποιημένη κατανόηση των εννοιών και τεχνικών που σχετίζονται με την αναισθησία και την περιεγχειρητική περιοδο. Το βιβλίο περιλαμβάνει 15 κεφάλαια χωρισμένα σε τέσσερα μέρη: - Εισαγωγή στην Αναισθησία και Αναισθησιολογία Ι. ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (3 κεφάλαια): - Γενική Αναισθησία: Φάρμακα & Τεχνικές - Διαχείριση του Αεραγωγού - Περιοχική Αναισθησία: Φάρμακα & Τεχνικές ΙΙ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ (4 κεφάλαια): - Γενικές Αρχές Προαναισθητικής Αξιολόγησης & Προετοιμασίας - Περιεγχειρητική Φροντίδα Καρδιαγγειακού, Αναπνευστικού και Ασθενούς με Ενδοκρινές παθήσεις ΙΙΙ. ΑΡΧΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (4 κεφάλαια): - Βασικές Προδιαγραφές Χορήγησης Αναισθησίας και/ή Καταστολής - Εξοπλισμός Χορήγησης Αναισθησίας - Περιεγχειρητικό Μοnitoring - Παρακολούθηση στην Αίθουσα Ανάνηψης κατά την Άμεση Μετεγχειρητική Περίοδο IV. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (3 κεφάλαια): - Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών & Αίματος - Επιπλοκές & Θνησιμότητα Αναισθησίας - Εξειδικευμένη Kαρδιο-Πνευμονική Αναζωογόνηση (EL)
This manual is aimed for the undergraduate students who are taught the topic of Anaesthesiology at medical and nursing schools, as well as for residents in the specialties of Anaesthesiology and Surgery as well for specialist doctors and nurses in Anaesthesiology. The manual presents in a codified way the concepts and techniques related to anaesthesia and the perioperative period. The book contains 15 chapters divided into four parts: - Introduction to Anesthesia Anesthesiology rates I. DRUGS & TECHNIQUES OF ANAESTHESIA: - General Anaesthesia: Drugs & Techniques - Management of the Airway - Regional Anaesthesia: Drugs & Techniques II PERIOPERATIVE TREATMENT & CARE: - General Principles of Pre-anaesthetic Evaluation & Preparation - Perioperative Care of the Patient with Cardiovascular, Respiratory and Endocrine Disease III. PRINCIPLES OF ADMINISTRATION OF ANAESTHESIA & PERIOPERATIVE MONITORINGQ - Basic Principles of anaesthesia administration - Equipment to administer anaesthesia - Perioperative Monitoring - Monitoring in the Recovery Room during the Immediate Postoperative Period IV. SPECIAL TOPICS OF PERIOPERATIVE PERIOD - Perioperative Administration of Fluids & Blood - Complications and Morbidity of Anaesthesia - Advanced Life Support (EN)

learningMaterial
book

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (EL)
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (EL)
Anaesthesia (EN)
Perioperative Care (EN)
Anaesthesiology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.