Δράσεις Ελληνικού Κράτους για την Κοινωνία της Πληροφορίας: Ερωτήσεις πλήρους κειμένου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δράσεις Ελληνικού Κράτους για την Κοινωνία της Πληροφορίας: Ερωτήσεις πλήρους κειμένου (EL)
Actions of the Greek State for the Information Society: Full text questions (EN)

Παρασκευάς, Μιχαήλ (EL)
Paraskevas, Michail (EN)

Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)

Το τεκμήριο περιέχει πέντε (5) κριτήρια αξιολόγησης, διαμορφωμένα ως ερωτήσεις πλήρους κειμένου (ανάπτυξης). Για κάθε κριτήριο, περιέχεται η ερώτηση και η σωστή απάντηση. Ο/η αναγνώστης/τρια αρχικά διαβάζει την ερώτηση και πρέπει να σκεφθεί ή να γράψει την απάντηση που δίνει ο/η ίδιος/α. Κατόπιν μπορεί να συγκρίνει την απάντηση που έδωσε με την σωστή απάντηση. (EL)
The object contains five (5) evaluation criteria, designed as full-text questions (development). For each criterion, the question and the correct answer is contained. The reader first reads the question and needs to think or write the answer he/she gives. Then he/she can compare the answer with the correct answer. (EN)

exam
learningMaterial

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (EL)
ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (EL)
ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (EL)
ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (EL)
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (EL)
ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (EL)
E-learning (EN)
Open Source (EN)
Broadband (EN)
E-commerce (EN)
E-government (EN)
Interoperability (EN)
Open Data (EN)
Open Access (EN)
New Economy (EN)
Information Society (EN)
E-health (EN)
Internet (EN)
E-business (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-12-15*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.