Οι μακεδονιάρχαι του Κοινού των Μακεδόνων και η κοινωνική θέσις αυτών εις τας μακεδονικάς πόλεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μακεδονικά  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1973 (EL)

Οι μακεδονιάρχαι του Κοινού των Μακεδόνων και η κοινωνική θέσις αυτών εις τας μακεδονικάς πόλεις (EL)
Les macédoniarches de l’assemblée des Macédoniens et leur position sociale dans les cités macédoniennes (EN)

Κανατσούλη, Δ.

No abstract (EL)
La récente découverte des inscriptions macédoniarchiques fit de nouveau indispensable la recherche de l’institution des macédoniarches, comme se nom­maient les présidents de l’assemblée macédonienne pendant le 3ème siècle. Les macédoniarches sont étudiés par villes et familles; leur position sociale dans la Macédoine ainsi que leurs familles sont relevées. À Thessalonique sont mentionnées les familles suivantes: a) La famille des Claudii qui donne un macédoniarche, Claudius Meno (I), b) les Mareiniani Philippi qui donne deux macédoniarches, c) les Catinii avec le macédoniarche L. Septimius Insteianus Allexandre, d) la famille de Democratianus Korrhagus avec un macédoniarche, e) la fammille de Minicius Dionysius avec un macé­doniarche, f) de P. Aelius Neicanor avec un macédoniarche, g) aussi le macé­doniarche Sabinus et h) le macédoniarche Nic[andr]os ou Men[andr]os. À Beroia a) la famille des Claudii avec le macédoniarche Tib. Claudius Preiscus et la macédoniarchissa Flavia Isidora, b) la famille des Quintiani avec P. Memmius Quintianus Capito, c) les Cassiani avec un macédoniarche, Mar­cus Aurelius Cassianus, d) les Valeriani avec le macédoniarche Yalerianus Phi- loxenus, e) le macédoniarche Claudius Lysimachus et f) les macédoniarches Aelius Quietus et Tyrrannius Aelianus. À Bisaltie (Berga) la famille des Julii donne deux macédoniarches, Iulius Ingénus et son fils Iulius Marcus. À Styberra la famille des Silbani dorme trois macédoniarches, Silbanus Nicolaus (I) et ses fils Silvanus Claudius et Septimius Silvanus Celer. Enfin à Elimiotis le macédoniarche Domitius Eurydicus est mentionné.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Μακεδονικά

Ελληνική γλώσσα

1973-01-01


Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών/Society for Macedonian Studies (EL)

0076-289X
2241-2018
Μακεδονικά; Τόμ. 13; 1-38 (EL)
Makedonika; Vol. 13; 1-38 (EN)

Copyright (c) 2014 Δ. Κανατσούλη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.