Άνω φράγματα για τις απόλυτες τιμές των συντελεστών εντάσεως τάσεων στα άκρα ελαφρά καμπυλόγραμμων ρωγμών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1982 (EL)
Upper bounds for the absolute values of the stress-intensity factors at the tips of slightly curvilinear cracks
Άνω φράγματα για τις απόλυτες τιμές των συντελεστών εντάσεως τάσεων στα άκρα ελαφρά καμπυλόγραμμων ρωγμών

Ioakimidis, Nikolaos

Ιωακειμίδης, Νικόλαος

Προτείνεται μια μέθοδος για την εύρεση άνω φραγμάτων για τις απόλυτες τιμές των μιγαδικών συντελεστών εντάσεως τάσεων στα άκρα καμπυλόγραμμων ρωγμών σε επίπεδα ισότροπα ελαστικά μέσα. Η μέθοδος αυτή, που βασίζεται στη μιγαδική ιδιόμορφη ολοκληρωτική εξίσωση ενός τέτοιου προβλήματος και σε μια ισοδύναμη ολοκληρωτική εξίσωση Fredholm δευτέρου είδους, είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για προβλήματα ελαφρά καμπυλόγραμμων ρωγμών και αποτελεί εναλλακτική μέθοδο επιλύσεως της προαναφερθείσας ιδιόμορφης ολοκληρωτικής εξισώσεως με αριθμητική ή με ασυμπτωτική διαδικασία. Η προτεινόμενη μέθοδος εφαρμόζεται στο κλασικό πρόβλημα ρωγμής σχήματος τόξου κύκλου και επιδεικνύεται η χρησιμότητά της σ' αυτό το ειδικό πρόβλημα. Μπορούν επίσης εύκολα να γίνουν γενικεύσεις της προτεινόμενης μεθόδου και σε άλλες μιγαδικές ιδιόμορφες ολοκληρωτικές εξισώσεις.
A method for obtaining upper bounds for the absolute values of the complex stress-intensity factors at the tips of curvilinear cracks in plane isotropic elastic media is proposed. This method, which is based on the complex singular integral equation of such a problem and on an equivalent Fredholm integral equation of the second kind, is particularly appropriate for slightly curvilinear crack problems and it constitutes an alternative to the solution of the aforementioned singular integral equation by a numerical or by an asymptotic procedure. The proposed method is applied to the classical problem of a circular-arc-shaped crack and its usefulness is illustrated in this particular problem. Generalizations of the proposed method to other complex singular integral equations can also be easily made.
National Hellenic Research Foundation

Technical Report

Ρωγμές σχήματος τόξου κύκλου
Μιγαδικές ιδιόμορφες ολοκληρωτικές εξισώσεις
Fracture mechanics
Slightly curvilinear cracks
Circular-arc-shaped cracks
Προβλήματα ρωγμών
Crack problems
Isotropic elasticity
Ελαφρά καμπυλόγραμμες ρωγμές
Μιγαδικές συναρτήσεις
Complex Cauchy-type integrals
Upper bounds
Plane elasticity
Complex singular integral equations
Συντελεστές εντάσεως τάσεων
Επίπεδη ελαστικότητα
Complex variables
Άνω φράγματα
Μιγαδικά ολοκληρώματα τύπου Cauchy
Ισότροπη ελαστικότητα
Θραυστομηχανική
Stress-intensity factors


Αγγλική γλώσσα

1982-10-12
2018-03-14T09:31:37Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.