Εφαρμογή μιγαδικών ανεξάρτητων του δρόμου ολοκληρώσεως ολοκληρωμάτων στον εντοπισμό κυκλικών οπών και εγκλεισμάτων στην κλασική επίπεδη ελαστικότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1987 (EL)
Application of complex path-independent integrals to locating circular holes and inclusions in classical plane elasticity
Εφαρμογή μιγαδικών ανεξάρτητων του δρόμου ολοκληρώσεως ολοκληρωμάτων στον εντοπισμό κυκλικών οπών και εγκλεισμάτων στην κλασική επίπεδη ελαστικότητα

Ioakimidis, Nikolaos

Ιωακειμίδης, Νικόλαος

Προτείνουμε μια στοιχειώδη μέθοδο, που βασίζεται στα μιγαδικά ανεξάρτητα του δρόμου ολοκληρώσεως ολοκληρώματα και στα κλασικά μιγαδικά δυναμικά των Kolosov–Muskhelishvili, για τον εντοπισμό της θέσεως του κέντρου και τον προσδιορισμό της ακτίνας κυκλικών οπών και εγκλεισμάτων από διαφορετικό υλικό (είτε απλά τοποθετημένων είτε συγκολλημένων) σε ένα άπειρο ισότροπο ελαστικό μέσον. Πρακτικά, σαν σχετική πειραματική μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία η μέθοδος των ψευδοκαυστικών. Γενικεύσεις των παρόντων αποτελεσμάτων μπορούν να γίνουν άμεσα.
We propose an elementary method, based on complex path-independent integrals and the classical complex potentials of Kolosov–Muskhelishvili, for the location of the position of the centre and the determination of the radius of circular holes and inclusions of a different material (either simply inserted or attached) in an infinite plane isotropic elastic medium. In practice, the method of pseudocaustics can be successfully used as the related experimental method. Generalizations of the present results follow trivially.
Greek General Secretariat of Research and Technology

Technical Report

Contour integrals
Residues
Analytic functions
Άκαμπτα/ελαστικά εγκλείσματα
Circular inclusions
Εντοπισμός οπών και εγκλεισμάτων
Μιγαδικές συναρτήσεις
Complex path-independent integrals
Location of holes and inclusions
Επικαμπύλια ολοκληρώματα
Θεώρημα των ολοκληρωτικών υπολοίπων του Cauchy
Rigid/elastic inclusions
Complex variables
Pseudocaustics
Cauchy's theorem
Θεώρημα του Cauchy
Cauchy's residue theorem
Ψευδοκαυστικές
Επίπεδη ισότροπη ελαστικότητα
Complex potentials of Kolosov–Muskhelishvili
Plane isotropic elasticity
Αναλυτικές συναρτήσεις
Ολοκληρωτικά υπόλοιπα
Meromorphic functions
Κυκλικά εγκλείσματα
Μιγαδικά ανεξάρτητα του δρόμου ολοκληρώσεως ολοκληρώματα
Μερόμορφες συναρτήσεις
Μιγαδικά δυναμικά των Kolosov–Muskhelishvili
Circular holes
Κυκλικές οπές


Αγγλική γλώσσα

2018-04-11T08:13:37Z
1987-10-15
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.