Ένας πραγματικός ολοκληρωτικός τύπος κλειστής μορφής για ρίζες μη γραμμικών εξισώσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1984 (EL)
A real closed-form integral formula for roots of nonlinear equations
Ένας πραγματικός ολοκληρωτικός τύπος κλειστής μορφής για ρίζες μη γραμμικών εξισώσεων

Ioakimidis, Nikolaos

Ιωακειμίδης, Νικόλαος

Προτείνεται ένας αναλυτικός ολοκληρωτικός τύπος για μια μοναδική απλή ρίζα μιας μη γραμμικής εξισώσεως σε πεπερασμένο διάστημα. Η εύρεση αυτού του τύπου βασίζεται στη μέθοδο του Picard για τον αριθμό των ριζών μη γραμμικών εξισώσεων και στο θεώρημα του Green. Ο παρών τύπος είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για τον εντοπισμό ριζών μη αναλυτικών συναρτήσεων. Γίνεται επίσης σύγκριση μεταξύ του παρόντος τύπου και ενός σχετικού κλασικού τύπου που βασίζεται στη θεωρία των αναλυτικών συναρτήσεων.
An analytical integral formula for a single simple root of a nonlinear equation in a finite interval is proposed. The derivation of this formula is based on Picard's method for the number of roots of nonlinear equations and on Green's theorem. The present formula is particularly useful for the location of roots of nonanalytic functions. A comparison between the present formula and a related classical formula based on the theory of analytic functions is also made.

Technical Report

Θεώρημα του Green
Picard's method
Closed-form formulae
Nonlinear equations
Τύποι κλειστής μορφής
Αλγεβρικές εξισώσεις
Analytic functions
Αναλυτικές συναρτήσεις
Simple roots
Algebraic equations
Green's theorem
Μη αναλυτικές συναρτήσεις
Integral formulae
Μη γραμμικές εξισώσεις
Simple zeros
Nonanalytic functions
Ολοκληρωτικοί τύποι
Αναλυτικοί τύποι
Transcendental equations
Μέθοδος του Picard
Απλές ρίζες
Απλά μηδενικά
Υπερβατικές εξισώσεις
Analytical formulae


Αγγλική γλώσσα

1984-12-03
2018-04-11T08:13:46Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.