Ο ανοσοφαινότυπος της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας σε υλικό οστεομυελικής βιοψίας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2000 (EL)
Ο ανοσοφαινότυπος της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας σε υλικό οστεομυελικής βιοψίας

Πορίχη, Ουρανία

Μελαχροινού, Μαρία

The diagnosis and subtyping of acute myeloid leukemia are based on the morphologic examination of bone marrow aspirate and peripheral blood smears in conjunction with cytochemistry, immunocytochemistry, or immunophenotyping by flow cytometry. However, there are situations in which the smears of bone marrow aspirate or peripheral blood are inadequate for study and the bone marrow biopsy specimens are the only available source for the diagnosis and classification of acute myeloid leukemia. To evaluate the accurate subtyping of acute myeloid leukemia based on the immunohistochemical examination of routinely processed bone marrow biopsy specimens, we studied 50 de novo cases of acute myeloid leukemia that where clinically diagnosed on the basis of cytochemical findings and/or immunophenotyping by flow cytometry of bone marrow aspirate smears and classified according to FAB criteria. Paraffin-embedded bone marrow specimens were stained using a panel of antibodies that included antimyloperoxidase (anti-MPO), two epitopes of CD68 (KP-1 and PGM-1), antiglycoforin A (anti-GlycA), anti-von Willebrand factor (anti-vW), anti-CD34 and anti-TdT. Our results suggest that the immunohistochemical subtyping of acute myeloid leukemia is possible using the paraffin reactive antibodies anti-MPO, PGM-1, anti-GlycA, anti-vW and anti-CD34. Concordance between clinical and pathological subtyping of acute myeloid leukemia was observed in 47 (94%) cases.
Η διάγνωση και τυποποίηση της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας στηρίζεται στο συνδυασμό των μορφολογικών ευρημάτων του επιχρίσματος υλικού αναρρόφησης μυελού των οστών ή περιφερικού αίματος, και των ευρημάτων της κυτταροχημείας, της ανοσοκυτταροχημείας, ή της ανοσοφαινοτυπικής εξέτασης με τη μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις το υλικό αναρρόφησης του μυελού των οστών ή του περιφερικού αίματος δεν επαρκεί για να στηρίξει διάγνωση, με συνέπεια η οστεομυελική βιοψία να αποτελεί το μοναδικό διαθέσιμο υλικό για να τεθεί η διάγνωση. Με σκοπό την εκτίμηση της ακρίβειας της ανοσοϊστοχημικής τυποποίησης της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας σε υλικό οστεομυελικής βιοψίας, μελετήσαμε 50 περιπτώσεις de novo οξείας μυελογενούς λευχαιμίας, οι οποίες είχαν διαγνωσθεί κλινικά σε υλικό αναρρόφησης μυελού των οστών με κυτταροχημική και/ή ανοσοφαινοτυπική εξέταση, και είχαν ταξινομηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια της FAB-Ταξινόμησης. Τομές παραφίνης των οστεομυελικών βιοψιών χρώσθηκαν ανοσοϊστοχημικά με αντισώματα εναντίον της μυελοπεροξειδάσης (αντι-ΜΡΟ), δύο επιτόπων του CD68 (KP-1 και PGM-1), της γλυκοφορίνης Α (αντι-GlycA), του παράγοντα von Willebrand (αντι-vW), του CD34 και της TdT. Τα αποτελέσματά μας εισηγούνται ότι η ανοσοϊστοχημική τυποποίηση της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας είναι εφικτή με τα αντισώματα αντι-ΜΡΟ, PGM-1, αντι-GlycA, αντι-vW και αντι- CD34. Συμφωνία μεταξύ της κλινικής και παθολογοανατομικής τυποποίησης της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας παρατηρήθηκε σε 47 (94%) περιπτώσεις.

Thesis
Διπλωματικές/Πτυχιακές Εργασίες

Μυελός των οστών
Leukemia
Bone marrow
Λευχαιμία

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2000
2008-12-05T07:50:44Z


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.