Τυπολογίες και κατασκευαστικά συστήματα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής στο Ναύπλιο

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Τυπολογίες και κατασκευαστικά συστήματα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής στο Ναύπλιο

Γκιούλη, Βασιλική

Σωτηρόπουλος, Παναγιώτης
Gkiouli, Vasiliki

Η εργασία αυτή αποτελεί το προιόν μιας μελέτης εμβάθυνσης στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής του 19ου και του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα εντοπίζεται το φαινόμενο του Νεοκλασικισμού. Εξετάζεται η εξελικτική πορεία της Νεοκλασικής Αρχιτεκτονικής από την αρχή της εμφάνισής της στη Ευρώπη μέχρι και την είσοδό της στον Ελληνικό χώρο, λίγο μετά την απελευθέρωση. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στον χώρο του Ναυπλίου, όπου ως πρώτη πρωτεύουσα με μέριμνα της Κυβέρνησης Καποδίστρια έχει ιδιαίτερα έντονη οικοδομική δραστηριότητα. Στην προσπάθεια να υπάρξει μια όσο το δυνατόν ευρύτερη θεώρηση του αντικειμένου, παρουσιάζονται αρχικά οι ρίζες του Νεοκλασικισμού σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, με αναφορά στους αντιπροσώπους του σε κάθε μια. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται οι κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες που επικρατούσαν στον ευρωπαικό και στον ελληνικό χώρο, στα πλαίσια των οποίων αναπτύχθηκε αυτή η αρχιτεκτονική και εισήχθη και στην Ελλάδα. Ακόμη γίνεται αναφορά σε όλους τους επώνυμους αρχιτέκτονες ,Έλληνες και ξένους που εργάστηκαν στον τόπο μας και έκαναν τον κλασσικισμό πράξη. Στη συνέχεια εξετάζεται η δημιουργία της αστικής κατοικίας και οι διάφορες φάσεις εξέλιξής της, που συμβάδιζε με αυτήν της ελληνικής κοινωνίας. Η πορεία αυτή της εξέλιξης αφορά και τα μορφολογικά στοιχεία, τα οποία ήταν πολύ σημαντικά για τον κλασσικισμό. Στο τέταρτο κεφάλαιο δίνονται ιστορικά, γεωγραφικά και πολεοδονικά στοιχεία για το Ναύπλιο από τα ελληνιστικά χρόνια μέχρι και τον Καποδίστρια και την διακυβέρνηση του Όθωνα. Επί Καποδίστρια αρχίζει και η αποτύπωση της πόλης και η δημιουργία του πρώτου σχεδίου πόλεως και συνέχισε και με άλλες πόλεις. Η αποκατάσταση και η διακόσμηση των κτιρίων γίνεται με νεοκλασικά στοιχεία, δεδομένου οτι βασική επιδίωξη του Καποδίστρια ήταν να φέρει τον νεοκλασικισμό στην Ελλάδα, και να δώσει στο Ναύπλιο την αίγλη άλλων Ευρωπαικών πόλεων. Η περιοχή μελέτης της εργασίας επιλέχθηκε με βασικό στόχο να περιλαμβάνει μεγαλύτερο δείγμα κτιρίων ως προς την τυπολογία. Έτσι καταλήξαμε στον «Μεγάλο Δρόμο»- την οδό Βασιλέως Κων/νου και στην Πλατεία Συντάγματος. Και τα δύο αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της διαδρομής του Ναυπλίου στον χρόνο. Επιλέχθηκαν τα νεοκλασικά κτίρια - πρώιμα,νεοκλασικά και όψιμα – και παρουσιάζονται λεπτομερώς στο πέμπτο κεφάλαιο, μέσω χαρτών αλλά και με τη βοήθεια καρτελών με τις λεπτομέρειες και τα δομικά στοιχεία του κάθε κτιρίου. Επίσης ενδεικτικά παρουσιάζονται σχέδια του κτιρίου του σημερινού Δημαρχείου Ναυπλίου, στο οποίο έγινε αλλαγή χρήσης και συντήρηση. Στο έκτο και έβδομο κεφάλαιο με αφορμή τα σχέδια του Δημαρχείου δίνονται λεπτομέρειες και τρόποι αποκατάστασης και συντήρησης των δυο βασικών υλικών των κτιρίων: του ξύλου και της τοιχοποιίας. Παρουσιάζονται συνήθεις βλάβες και τρόποι αντιμετώπισής τους. Τέλος στο παράρτημα παρουσιάζεται το φωτογραφικό υλικό κάθε κτιρίου και επεξήγηση κάποιων όρων των δυο τελευταίων κεφαλαίων. Η μελέτη που ακολουθεί δεν αποβλέπει σε αποκαλύψεις. Η πόλη του Ναυπλίου είναι άλλωστε γνωστή για την ιδιαίτερη και έντονη αρχιτεκτονική της κληρονομιά. Σε αυτό έχει βοηθήσει και το γεγονός οτι τα νεοκλασικά του Ναυπλίου είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αποκατεστημένα, αναδεικνύοντας έτσι καλύτερα την ιστορία του. Το θέμα έχει ήδη γίνει αντικείμενο μελέτης πολλών Ελλήνων και ξένων μελετητών. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας του Νεοκλασικισμού και η ομαδοποίηση 25 νεοκλασικών κτιρίων του Ναυπλίου με μορφολογικά κριτήρια σε καρτέλες. Η ομαδοποίηση αυτή πιθανόν να βοηθήσει μελλοντικούς φοιτητές σε σχετικές έρευνές τους. Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καθηγητή κ. Σωτηρόπουλο Παναγιώτη για την σημαντική βοήθειά του.
This work constitutes the product of study of deepening in the History of Architecture 19th and 20th century and particularly is located the phenomenon of Neoclassicism. Is from the start examined the evolutionary course of Neoclassic Architecture of her her appearance in Europe until her entry in the Greek space, little afterwards the release. More specifically, the interest is focused in the space of Nauplium, where as first capital with concern of Government [Kapodistria] it has particularly intense building activity. In the effort to exist as much as possible wider regard of object, are presented initially the roots of Neoclassicism in various countries of Europe, with report in his representatives in every. In the second chapter are given the social and cultural conditions that prevailed in European and in the Greek space, in the frames of which was developed this architecture and was also imported in Greece. Still becomes report in the all eponymous architects, Greeks and foreigners that worked in our place and made the [klassikismo] action. Afterwards are examined the creation of urban residence and her various phases of development, that kept pace with that of Greek society. This course of development concerns also the morphological elements, which were very important for [klassikismo]. In the fourth chapter are given historical, geographic and [poleodonika] elements for Nauplium from the hellenistic years until [Kapodistria] and the governing of [Othona]. On [Kapodistria] begin and the imprinting of city and the creation of first drawing of city and continued also with other cities. The re-establishment and the decoration of buildings become with neoclassic elements, since basic objective of [Kapodistria] was it brings the neoclassicism in Greece, and it gives in Nauplium the glamour of other European cities. The region of study of work was selected with fundamental objective it includes bigger sample of buildings as for the typology. Thus we led to the “Big Street” - the road of King of Mrs/mind and in the Syntagma Square. And the two constitute integral elements of way of Nauplium in the time. Were precociously selected the neoclassic buildings -, neoclassic and backward - and are presented at greater length in the fifth chapter, via chart but also with the help of cards with the details and the structural elements of each building. Also indicatively are presented drawings of building of current Town hall Nauplium, in which became change of use and maintainance. In the sixth and seventh chapter on the occasion the drawings of Town hall are given details and ways of re-establishment and maintainance of two basic materials of buildings: the timber and the stonework. Are presented usual damage and their ways of confrontation. Finally in the annex is presented the photographic material each building and explanation of certain terms of two last chapters. The study that follows does not aim you you will reveal. The city of Nauplium is [alloste] acquaintance for the particular and intense architecture her heritage. In this it has helped also the fact of that neoclassic Nauplium he is in the bigger percentage their restoring, electing thus better his history. The subject already has become object of study many Greek and foreigner students. The final result is the concise presentation of history of Neoclassicism and the regrouping of 25 neoclassic buildings of Nauplium with morphological criteria in cards. This regrouping likely it helps future students in their relative researches.

Thesis
Διπλωματικές/Πτυχιακές Εργασίες

Ναύπλιο
Architecture
Nafplio
Αρχιτεκτονική

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2009-01-13T11:34:41Z
2008-10-01


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.