Συστήματα ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιών : εφαρμογές R.O.F.

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Συστήματα ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιών : εφαρμογές R.O.F.

Πικάσης, Ευάγγελος

Pikasis, Evangelos
Οικονόμου, Γεώργιος
Αναστασόπουλος, Βασίλειος
Ζυγούρης, Ευάγγελος

Η ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη οικονομικά μετάδοση των RF σημάτων, αυξάνεται με την ταυτόχρονη αύξηση των ασύρματων τηλεπικοινωνιών. Μια από τις τεχνολογίες που μπορεί να προσφέρει αυτά είναι η τεχνολογία Radio Over Fiber (τεχνολογία μετάδοσης ραδιοσημάτων μέσω οπτικής ίνας). Η τεχνολογία αυτή έχει πλεονεκτήματα όπως το μεγάλο εύρος ζώνης, την χαμηλή κατανάλωση ισχύος, την εύκολη εγκατάσταση και τον φθηνό εξοπλισμό των μερών της, κάνοντας την ελκυστική για πολλά τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Μια από τις τεχνικές διαμόρφωσης που ώθησαν την ανάπτυξη των ασύρματων τηλεπικοινωνιών είναι η OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing – Ορθογωνική Πολυπλεξία με διαίρεση συχνότητας). Η OFDM είναι μια τεχνική διαμόρφωσης ευρείας ζώνης για ασύρματες επικοινωνίες η οποία εξασφαλίζει αυξανόμενη δυναμική κατά της παραμόρφωσης λόγω συχνοτήτων και λόγω παρεμβολής και είναι αποτελεσματική ως προς το πρόβλημα των πολυοδεύσεων. Ακολουθώντας την ανάπτυξη των συστημάτων των οπτικών επικοινωνιών ο σχεδιασμός ημιαγωγικών λέιζερ, πέρασε από αρκετά στάδια, όπως είναι οι κοιλότητες Fabry–Perot που χαρακτηρίζονται από ένα ευρύ φάσμα εξόδου σε ένα νέο λείζερ με επιλεκτικό διάφραγμα για το μήκος κύματος. Αυτό είναι το DFB λέιζερ. Ένα μοντέλου τέτοιου λέιζερ χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία για τις προσομοιώσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο περιβάλλον MATLAB-SIMULINK. Με βάση τις διαφορικές εξισώσεις του λέιζερ έγιναν μια σειρά αρχικών προσομοιώσεων με απλά σήματα (τριγωνικό σήμα, ημιτονικό σήμα, άθροισμα ημιτονικών σημάτων) που επέτρεψαν την μελέτη των χαρακτηριστικών του λέιζερ, όπως η δυναμική, το φαινόμενο υστέρησης, το ρεύμα διέγερσης, το εύρος λειτουργίας κ.τ.λ. Στην συνέχεια μελετάται η συμπεριφορά του οπτικού συστήματος σε διάφορα σχήματα αναλογικών διαμορφώσεων όπως AM-DSB, AM-DSBSC, FM. Στην συνέχεια προσομοιώνονται, σχολιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα σε ευρυζωνικές διαμορφώσεις (QAM-OFDM). Το λέιζερ διαμορφώνεται με την μέθοδο της άμεσης διαμόρφωσης. Η οπτική ίνα και ο φωρατής για την απευθείας ανίχνευση σήματος του δέκτη, θεωρούνται ιδανικά.
-

Μεταπτυχιακές Εργασίες
Thesis

R.O.F
O.F.D.M
Ορθογωνική πολυπλεξία
Μετάδοση ραδιοσημάτων μέσω οπτικής ίνας

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2008-10-10
2009-01-15T08:23:48Z


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.