Προβλήματα και προοπτικές για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην πυρόπληκτη περιοχή της ορεινής ζώνης Ανδρίτσαινας – Φιγαλείας του Νομού Ηλείας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Προβλήματα και προοπτικές για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην πυρόπληκτη περιοχή της ορεινής ζώνης Ανδρίτσαινας – Φιγαλείας του Νομού Ηλείας

Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης

Γεωργιάδης, Θεόδωρος
Μπεόπουλος, Νικόλαος
Paraskevopoulos, Panagiotis
Νικολόπουλος, Παναγιώτης

Τις τελευταίες δεκαετίες ο πλανήτης μαστίζεται από μεγάλες φυσικές καταστροφές, το μέγεθος και η ένταση των οποίων έχουν επίδραση τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στον ανθρώπινο παράγοντα. Απτό παράδειγμα οι πρόσφατες πυρκαγιές του Αυγούστου του 2007 στην Ηλεία, οι οποίες θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη όλων μας γιατί στέρησαν τη ζωή 44 συνανθρώπων μας, συντέλεσαν σε σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος κι είχαν τραγικές συνέπειες για την οικονομία της περιοχής που βασίζεται κυρίως στην γεωργία και την κτηνοτροφία. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει τις επιπτώσεις που είχαν οι πυρκαγιές στον τομέα της βιολογικής γεωργίας στην ορεινή ζώνη Φιγαλείας -Ανδρίτσαινας και να ερευνήσει πιθανές προοπτικές ανάπτυξής της. Για το λόγο αυτό 20 άτομα (Ν=20), 19 άνδρες και 1 γυναίκα που εμπλέκονται με τον τομέα της βιολογικής γεωργίας κατέθεσαν τις απόψεις τους μέσω μιας ημιδομημένης συνέντευξης. Οι ερωτώμενοι κατηγοριοποιήθηκαν σε 4 ομάδες ανάλογα με τη σχέση που είχαν με τη βιολογική γεωργία: α) καλλιεργητές συμβατικής γεωργίας, β) βιοκαλλιεργητές, γ) διαχειριστές (άτομα φορείς εξουσίας) και δ) επιχειρηματίες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης και αναλογιζόμενοι το μέγεθος της καταστροφής και τα προβλήματα που υπάρχουν στον γεωργικό τομέα, η περιοχή μελέτης έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τη βιολογική γεωργία σε μεγάλο βαθμό. Έχοντας δεδομένη τη θέληση των γεωργών της περιοχής, η πολιτεία οφείλει να τους στηρίξει δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της περιοχής, συγκράτησης του πληθυσμού και να δώσει τη δυνατότητα οικονομικής ανέλιξης τόσο στους ανθρώπους όσο και στην περιοχή που ταλαιπωρήθηκε σημαντικά με τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2007.
The last decades the planet suffers from natural destructions, the magnitude and the intensity of which have effect not only in the natural environment but also in the human factor. Tangible example the recent fires of August 2007 in Prefecture of Ilia, that will remain engraved in the memory of all of us because they deprived the life of 44 people, contributed in almost absolute destruction of natural environment and had tragic consequences for the economy of region which is based mainly on the agriculture and the livestock-farming. The purpose of this study was to examine the fires repercussions on biological agriculture in the mountainous area Figalias - Andritsainas and look at for likely prospects of growth. For this reason 20 subjects (N = 20), 19 men and 1 woman, that engaged in biological agriculture were interviewed. Subjects were categorized in 4 groups depending on the relation that they had with the biological agriculture: a) cultivators of conventional agriculture, b) biological cultivators, c) administrators (individuals working for institutions of power) and d) businessmen of the region. According to the results of study and taking under consideration that the size of destruction and the problems that exist in the agriculture, the region of study has the possibility of developing the biological agriculture to a large extent. Having given the will of farmers of region, the state owes to support them by creating the conditions of growth of the region, withholding the population and give the possibility of economic evolution so to the habitants as to the region that had a rough time during the fires of August 2007.

Μεταπτυχιακές Εργασίες
Εργασία

Φιγαλεία
Biological agriculture
Νομός Ηλείας
Ανδρίτσαινα
Fires
Prefecture of Ilias
631.584
Πυρκαγιές
Βιολογική γεωργία
Andritsaina
Figalia

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2008-07-01
2009-01-15T10:03:02Z


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.