Μεταβολή της ενδοφθάλμιας πίεσης μετά από μακρυχρόνια χρήση ρινικών ψεκασμών

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Μεταβολή της ενδοφθάλμιας πίεσης μετά από μακρυχρόνια χρήση ρινικών ψεκασμών

Σπηλιωτόπουλος, Χρήστος

Ναξάκης, Στέφανος
Γκούμας, Παναγιώτης
Μαστρονικολής, Νικόλαος
Τζωρακοελευθεράκης, Ευάγγελος
Γαρταγάνης, Σωτήριος
Κολιόπουλος, Ιωάννης
Παπαδάς, Θεόδωρος
Spiliotopoulos, Christos

Η επίδραση της συστηματικής λήψης κορτικοστεροειδών στην ενδοφθάλμια πίεση είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και εξαρτάται από σημαντικό αριθμό παραγόντων. Αντίθετα, ελάχιστες και αντικρουόμενες πληροφορίες υπάρχουν για την επίδραση των ρινικών κορτικοστεροειδών στην ενδοφθάλμια πίεση. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του ρινικού κορτικοστεροειδούς fluticasone υπό μορφή ρινικών ψεκασμών στην ενδοφθάλμια πίεση σε ασθενείς που έπασχαν από αλλεργική ρινίτιδα. Η ενδοφθάλμια πίεση μετρήθηκε πριν και κάθε πέντε ημέρες από τη χορήγηση του φαρμάκου. Η στατιστική ανάλυση δεν αποκάλυψε σημαντικές διαφορές, γεγονός που φανερώνει ότι το συγκεκριμένο κορτικοστεροειδές δεν επηρέασε την ενδοφθάλμια.
The effect of systemic administation on intraocular pressure is well established. However less attention has been paid to the effect of steroids when administered in a nasal spray. We conducted a study to investigate a possible association between nasal steroids and elevated IOP in 54 patients who were being treated for allergic rinitis. IOP was measured before the patients started therapy and thereafter every five days during that therapy. Follow up ranged from 27 to 35 days. Statistical analysis revealed no significant elavation in IOP after nasal steroid administration.

Διδακτορικές Διατριβές
Thesis

Ρινικοί ψεκασμοί
Ενδοφθαλμιακή πίεση
Nasal steroid
Intraocular pressure

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2008-06-10
2009-01-16T09:05:49Z


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.