Εμπειρική διερεύνηση του νεοκλασικού υποδείγματος παραγωγής εξωγενούς τεχνολογίας με χρήση δεδομένων από την ελληνική οικονομία

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Εμπειρική διερεύνηση του νεοκλασικού υποδείγματος παραγωγής εξωγενούς τεχνολογίας με χρήση δεδομένων από την ελληνική οικονομία

Στεφάτος, Ιωάννης

Συριόπουλος, Κωνσταντίνος
Stefatos, Ioannis
Ανδρουλάκης, Γεώργιος
Γεωργόπουλος, Αντώνης

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ερευνήσει τον ρόλο της τεχνολογίας στην οικονομική μεγέθυνση όπως η τεχνολογία ορίζεται στο νεοκλασικό υπόδειγμα παραγωγής με εξωγενή ρυθμό τεχνολογίας. Αρχικά παρουσιάζουμε την θεωρητική βάση του υποδείγματος και εισάγουμε την έννοια παράλληλα την έννοια της τεχνολογικής παραγωγικότητας και την σημασία της. Με χρήση δεδομένων των εθνικών λογαριασμών της ελληνικής οικονομίας από την βάση δεδομένων Penn World Table εκτιμούμε τα μεγέθη της επιτευχθείσας οικονομικής ανάπτυξης και παραγωγικότητας για την Ελλάδα την περίοδο 1961- 2003, μέσω της λογιστικής της οικονομικής μεγέθυνσης. Στην συνέχεια προσπαθούμε να εκτιμήσουμε την επίδραση της τεχνολογικής παραγωγικότητας στην οικονομική ανάπτυξη. Επίσης προσπαθούμε να ερευνήσουμε το γεγονός ότι τα μερίδια οριακής συνεισφοράς των εργασία και κεφάλαιο στην οικονομική ανάπτυξη παραμένουν σταθερά, όπως υποτίθεται στο νεοκλασικό υπόδειγμα μεγέθυνσης, για τις δυτικές χώρες, μέσω της οικονομετρικής παλινδρόμησης του εθνικού εισοδήματος ως εξαρτημένη μεταβλητή και των εισροών εθνική εργασία και εθνικό κεφάλαιο ως ανεξάρτητες μεταβλητές για την περίοδο 1961 – 2003. Τα ευρήματα μας συνηγορούν την παραπάνω υπόθεση, ωστόσο η εξωγένεια της τεχνολογίας ατονεί. Συμπερασματικά αναφέρουμε τα νέα υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης με ενδογενή τεχνολογία που παρουσιάζονται πιο εύκαμπτα στην μέτρηση εκείνης της ποσότητας της παραγωγικότητας που πρέπει να αποδοθεί στην τεχνολογική πρόοδο
The purpose of the present dissertation is to examine the role of technology in the economic growth as it is attributed in the exogenous growth neoclassical Solow model. We initially present the neoclassical growth Solow model and introduce the theoretical meaning of technology. Using data of the Greek national accounts from Penn World Table we measure the economic and the productivity growth that took place in the Greek economy for the period of 1961 – 2003, through the growth accounting approach. We then try to estimate to what extend this growth should be attributed to exogenous technology. We also investigate whether labor and capital compensation rates remain constant for the Greek economy, as it is implied from the exogenous growth neoclassical Solow model for the western countries, by regressing real GDP output with labor and capital inputs for the period of 1961-2003. Our findings plead the above empirical computation, however the exogenous hypothesis for the technology becomes weakened. Concluding we introduce modern growth theories that seem more appropriate for measuring the Productivity that should be attributed to technology.

Μεταπτυχιακές Εργασίες
Thesis

G.D.P.
Α.Ε.Π.
Εργασία
Cobb Douglas
Παραγωγικότητα

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2009-01-19T08:28:11Z
2008-10-14


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.